Wymagania edukacyjne 2017/2018

 1. Na lekcjach religii ocenia się: wiedzę, umiejętności, systematyczność, samokształcenie, pracę w grupie, aktywność, samodzielną pracę w domu
  i podczas lekcji, udział w konkursach religijnych oraz inicjatywach o charakterze religijnym a w tym roku szczególnie akcentujemy kontakt ucznia z lekturą czasopism i książek religijnych.
 2. Zasady oceniania:
 • W klasach I-IV w ocenianiu bieżącym, śródrocznym, rocznym i końcowym z religii stosuje się skalę:
  Stopień 6 – celujący (cel)
  Stopień 5 – bardzo dobry (bdb)
  Stopień 4 – dobry (db)
  Stopień 3 – dostateczny (dst)
  Stopień 2 – dopuszczający (dop)
  Stopień 1 – niedostateczny(nast.)
 • W ocenianiu bieżącym i śródrocznym w powyższej skali dopuszcza się stosowanie plusów w stopniach od 1-5 i minusów w stopniach od 2-5;
 • Ocenie podlegają następujące formy aktywności:
Lp. Forma Waga
1. Wypowiedź ustna, recytacja tekstu z pamięci 2
2.

Kartkówka (sprawdzian pisemny do 20 min. Obejmujący wiadomości i umiejętności z maksymalnie trzech ostatnich lekcji)

2
3. Praca domowa 1
4.

Pisemna praca klasowa (sprawdzian pisemny w kl. IV-VI obejmujący materiał nauczania jednego lub więcej rozdziałów trwający co najmniej 40 minut)

3
5. Ocena za zeszyt 2
6. Aktywność 1
7. Ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji Do 2
8. Prace projektowe i prace długoterminowe Do 2
9.

Inne formy (np. udział w konkursach, inicjatywach o charakterze religijnym)

Do 2
 • Sposób ważenia średniej ważonej jest zawarty w Statusie Szkoły;
 • Osiągnięcia ucznia klas IV-VII są przeliczane w następującej skali procentowej:
  100% + umiejętności wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy ucznia i jego zainteresowań – celujący
  100% – 90% – bardzo dobry
  89% – 70% – dobry
  69% – 50% – dostateczny
  49% – 30% – dopuszczający
  29% – 0% – niedostateczny;
 • Oceny są odnotowane przez nauczyciela w dzienniku;
 • Prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń, który nie napisał pracy na 100% ma możliwość po otrzymaniu pracy na samodzielnie uzupełnienie braków na lekcji. Nauczyciel zabiera ponownie prace i ocenia ucznia według powyższych kryteriów. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji. W ocenianiu ucznia wprowadzone zostaną elementy oceniania kształtującego.
 • W klasach IV- VII uczeń ma prawo w każdym semestrze do dwukrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (za wyjątkiem zapowiedzianej, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem pracy klasowej). Kolejny brak przygotowania powoduje wpisanie do dziennika oceny niedostatecznej;
 • Ogólne kryteria oceny na poszczególne stopnie są zawarte w Statucie Szkoły;
 • Uczeń na każde zajęcia ma obowiązek przynosić podręcznik, karty pracy, podstawowe przybory szkolne. Zaległości wynikające
  z nieobecności na lekcji uczeń nadrabia na najbliższą, kolejną lekcję;

3. Szczegółowe zasady oceniania z religii, wymagania edukacyjne dla każdej klasy oraz tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywane śródroczne i roczne oceny z religii są opisane i umieszczone na stronie internetowej Szkoły w zakładce „Przedmiot/Religia” oraz w zakładkach poszczególnych klas.

Laureatka Konkursu Santo Subito

Finalistką Archidiecezjalnego Konkursu Santo Subito o św. Janie Pawle II w rejonie centralnym została Zofia Hulicka. Tegorocznym tematem konkursu była „Warszawa św. Jana Pawła II”. Gala finałowa konkursu odbyła się 27 kwietnia 2017 r. w Galerii Porczyńskich.

 

Gratulujemy Zosi !

Życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata Kochajewska