Nietypowe urodziny

W klasie 7 zadawaliśmy pytania z wykorzystaniem czasu Present Simple.

Jedno z nich brzmiało What do you usually do on your birthday? Odpowiedź jednego z uczniów rozbawiła nas na całego. I stay in bed and wait for presents.

 

 

Anna Bogumił

Kartkówka

Dziś podczas kartkówki w jednej z klas okazało się, że można z powodzeniem przeczytać konia : )   :)  i to na dodatek  w wolnym czasie  :)

Informacje i Wymagania Język angielski

Klasy 4 – 8 wg Podstawy Programowej z dn. 14 lutego 2017 r. :

Cele kształcenia – wymagania ogólne

I Znajomość środków językowych – Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II Rozumienie wypowiedzi – Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III Tworzenie wypowiedzi – Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

IV Reagowanie na wypowiedzi – Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V Przetwarzanie wypowiedzi – Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe


I
Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:
1) człowiek (np dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);
3) edukacja (np szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
4) praca (np popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);
5) życie prywatne (np rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
6) żywienie (np artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) nauka i technika (np odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13) świat przyrody (np pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego); 14) życie społeczne (np wydarzenia i zjawiska społeczne)

II Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;
3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;
4) określa kontekst wypowiedzi (np formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);
5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;
6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi

III Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;
2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
3) określa kontekst wypowiedzi (np nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację);
4) znajduje w tekście określone informacje;
5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;
6) układa informacje w określonym porządku;
7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu

IV Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

V Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;
2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;
6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;
7) wyraża uczucia i emocje;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji

VI Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę)
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe

VII Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;
2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np podczas rozmowy na czacie);
3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np wypełnia formularz/ ankietę);
4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;
5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;
6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;
7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;
8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;
9) prosi o radę i udziela rady;
10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;
12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;
13) wyraża uczucia i emocje (np radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);
14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe

VIII Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np filmach, reklamach);
2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym; 3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim

IX Uczeń posiada:
1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;
2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową

X Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym)

XI Uczeń współdziała w grupie (np w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych)

XII Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych

XIII Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych)

XIV Uczeń posiada świadomość językową (np podobieństw i różnic między językami)

 

 

Klasy 5 – 6:

 

Zakres tematyczny (12 tematów)

 

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych,

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację

pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

zainteresowania);

 

2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);

 

3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);

 

4) praca (popularne zawody);

 

5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności

życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);

 

6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);

 

7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);

 

8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);

 

9) kultura (święta, obrzędy);

 

10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);

 

11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);

 

12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

 

Cele:

 1. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,

gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie

opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i

pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób

zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie

opisanym w wymaganiach szczegółowych.

 

 1. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach

szczegółowych.

 

Pozostałe umiejętności:

 

Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje

techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie

błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

 

Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach

projektowych.

 

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów)

również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów

z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

 

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

 

Słuchanie

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:

1) reaguje na polecenia;

 

2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do ucznia;

 

3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;

 

4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;

 

5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody

lub braku zgody, żartowanie);

 

6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na

dworcu, w szkole).

 

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

Czytanie

Uczeń rozumie krótkie, proste, kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne:

 

1) rozumie ogólny sens tekstu;

 

2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;

 

3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie,

zaproszenie, kartka pocztowa.

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

 

Mówienie

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:

 

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

 

2) opowiada o czynnościach życia codziennego;

 

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

 

Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:

 

1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;

 

2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;

 

3) podaje swoje upodobania;

 

4) mówi, co posiada i co potrafi robić;

 

5) prosi o informacje;

 

6) wyraża swoje emocje;

 

7) wyraża prośby i podziękowania.

 

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

 

Pisanie

 

Uczeń tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:

1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;

2) opisuje czynności dnia codziennego;

3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia

codziennego:

1) udziela podstawowych informacji na swój temat;

2) wyraża podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:

1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;

2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Nietypowe menu

Do wykonania był projekt menu. W jednej grupie serwowano obok WATER I LEMONADE także BEAR

Może ktoś wie jak smakuje niedźwiedź do picia ??????:) :)

Opisy zwierząt

Oj !Gdyby polscy rolnicy mieli inwentarz z takimi umiejętnościami

Anna Bogumił

TESTOWANIE ROZŚMIESZANIE

Sprawdzając testy klasy 6 można się dowiedzieć jakie umiejętności posiada koń – ten z dzisiejszego testu przytłoczył/zatłoczył osła :) :) :)

Anna Bogumił

Cooking

Na Englishu był raz cooking

Można sobie tutaj looking

Wszystkie sandwiche i cakesy yummy

Szybko wypełnił się każdy tummy

Fun była znakomita

Wiadomo gotowała kucharska elita

Anna Bogumił

             

WYMAGANIA W KLASACH 4-6

CELE, TREŚCI I WYMAGANIA  W KLASACH 4-6:

Zakres tematyczny (12 tematów)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych: leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania);
2) dom (miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
3) szkoła (przedmioty nauczania, przybory szkolne);
4) praca (popularne zawody);
5) życie rodzinne i towarzyskie (członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego);
6) żywienie (artykuły spożywcze, posiłki);
7) zakupy i usługi (rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie);
8) podróżowanie i turystyka (środki transportu, kierunki świata);
9) kultura (święta, obrzędy);
10) sport (popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy);
11) zdrowie (samopoczucie, higiena codzienna);
12) świat przyrody (pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz).

Cele:

I. Znajomość środków językowych.
Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.
Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka, a także krótkie i proste wypowiedzi pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. 

III. Tworzenie wypowiedzi.
Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.
Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Pozostałe umiejętności:

Uczeń dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów).

Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty).

Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Słuchanie

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu:
1) reaguje na polecenia;
2) rozumie znaczenie zwrotów dnia codziennego adresowanych do  ucznia;
3) rozumie ogólny sens prostego tekstu;
4) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście słuchanym;
5) rozumie intencje rozmówców (np. podawanie informacji, wyrażanie prośby, zgody lub braku zgody, żartowanie);
6) rozpoznaje rodzaje sytuacji komunikacyjnych (np. u lekarza, w sklepie, na dworcu, w szkole).

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub  czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Czytanie

Uczeń rozumie krótkie, proste, kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne:
1) rozumie ogólny sens tekstu;
2) wyszukuje proste informacje szczegółowe w tekście;
3) rozpoznaje różne rodzaje tekstów, np. list prywatny, e-mail, SMS, opowiadanie, zaproszenie, kartka pocztowa.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Mówienie

Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi ustne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opowiada o czynnościach życia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego:
1) przedstawia siebie i członków swojej rodziny;
2) podaje swój wiek i miejsce zamieszkania;
3) podaje swoje upodobania;
4) mówi, co posiada i co potrafi robić;
5) prosi o informacje;
6) wyraża swoje emocje;
7) wyraża prośby i podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

Pisanie

Uczeń tworzy kilku zdaniowe wypowiedzi pisemne według wzoru:
1) opisuje ludzi, przedmioty i miejsca;
2) opisuje czynności dnia codziennego;
3) przedstawia swoje upodobania i uczucia.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego w prostych sytuacjach życia codziennego:
1) udziela podstawowych informacji na swój temat;
2) wyraża podziękowania.

Uczeń przetwarza tekst:
1) przekazuje ustnie informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego;
2) zapisuje informacje uzyskane z tekstu słuchanego lub czytanego.

INFORMACJE I WYMAGANIA
DOT.  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO W KLASACH IV-VI:

Uczeń powinien:

 1. Przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie.
 2. Przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy i pozostałe potrzebne rzeczy na każdą lekcję.
 3. Starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy.
 4. Uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów). Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.
 5. Uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i prowadzić pełne notatki w zeszycie przedmiotowym.
 6. Rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych.
 7. Systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać na jak najlepsze oceny.
 8. Swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie

 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości.
 2. Ocenie podlegają:
 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • odpowiedzi ustne,
 • prace domowe,
 • praca w zeszycie przedmiotowym,
 • aktywność w czasie zajęć, zaangażowanie (uczniowie na niektórych lekcjach mogą dostawać plusy za aktywność; cztery plusy to ocena bardzo dobra),
 • przygotowanie do zajęć,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).
 1. Nauczyciel wystawia ocenę semestralną z min. czterech ocen cząstkowych (ocena nie jest średnią arytmetyczną).
 2. O ocenie z jęz. ang. na koniec semestru lub roku szkolnego decydują głównie stopnie z prac klasowych.
 3. O pracy klasowej nauczyciel informuje co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, podaje zakres materiału, typy zadań.
 4. Każdą pracą klasową poprzedza dokładne powtórzenie materiału w klasie.
 5. Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nieprzekraczającym dwóch tygodni. W razie stwierdzenia, że uczeń specjalnie unika pracy klasowej, pisze ją bez uprzedzenia na najbliższych zajęciach.
 6. Ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. Chęć poprawy zgłasza uczeń. Ocena uzyskana jest wpisywana do dziennika obok oceny niedostatecznej.
 7. Kartkówkę nauczyciel może przeprowadzić bez uprzedzania. Oceny z kartkówek nie są poprawiane (chyba, że nauczyciel postanowi inaczej).
 8. Sprawdziany, prace pisemne, kartkówki ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom w czasie dni otwartych lub w czasie umówionych spotkań indywidualnych.
 9. Nauczyciel nie obniża ocen z prac pisemnych z powodu błędów ortograficznych tylko uczniom, którzy mają zaświadczenie o dysleksji lub dysortografii bądź o obniżonych wymaganiach.
 10. Na ocenę celującą uczeń powinien bardzo dobrze pracować w czasie całego semestru, być przygotowany do lekcji, aktywny, wykonywać zadania dodatkowe. Prace klasowe powinien pisać na ocenę celującą.
 11. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi). Nieprzygotowanie nauczyciel odnotowuje w dzienniku poprzez postawienie minusa. Czterokrotne nieprzygotowanie (czwarty minus) powoduje otrzymanie oceny niedostatecznej.
 12. Na ocenę uczeń pracuje cały semestr/rok. Poprawa przewidywanej oceny na semestr/koniec roku może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy uczeń zaliczy pisemnie i ustnie cały materiał z jednego lub dwóch semestrów, co najmniej na ocenę poprawianą. Ocena ostateczna może być wyższa tylko o jeden stopień.