INFORMACJE I WYMAGANIA DOT. JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I:

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
 6. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 1. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 2. aktywność w czasie zajęć,
 3. przygotowanie do lekcji,
 4. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Ad 1.
Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Ad 3.
Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Ad 5.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Anna Krawczyńska

INFORMACJE I WYMAGANIA DOT. JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH II – III:

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Ad 1.
Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Ad 3.
Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

 

Ad 5.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Anna Krawczyńska

Wymagania z języka angielskiego dla klasy III:

Uczeń powinien:

 • przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 • przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 • starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 • uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 • uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 • rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 • systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 • swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 • aktywność w czasie zajęć,
 • przygotowanie do lekcji,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

 Agnieszka Dziekańska

Let’s play

Klasa 2 nagrała krótki filmik podczas lekcji angielskiego

Oto nasi najlepsi aktorzy

Anna Bogumił

Program i wymagania Język angielski

CELE,  TREŚCI  I  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO:

 

Klasy 1 – 3 wg Podstawy Programowej z dn. 14 lutego 2017 r.:

 

CELE:

Celem nauki języka angielskiego na pierwszym etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim rozwój sprawności słuchania i znajomości słownictwa, jak również budowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.

Umiejętności docelowe na koniec klasy III:

Słuchanie

 • rozumienie prostych poleceń nauczyciela;
 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i sytuacji komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania pojedynczych szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.
 • po wysłuchaniu nagrania wykonanie zadania z nim związanego

Mówienie

 • zadawanie prostych pytań (np. na podstawie modelu, podanych słówek, fraz, materiału wizualnego);
 • udzielanie odpowiedzi;
 • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
 • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

Czytanie

 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów;
 • umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach i dialogach;
 • głośne czytanie krótkich tekstów z poprawną wymową.

Pisanie

 • umiejętność poprawnego zapisu większości poznanych słów;
 • podpisywanie obrazków;
 • pisanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych o sobie i najbliższym otoczeniu (np. według podanego modelu, z użyciem podanych słów, na podstawie materiału wizualnego).

 

 

Treści nauczania – wymagania szczegółowe

1 Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) ja i moi bliscy (rodzina, przyjaciele);
2) moje miejsce zamieszkania (mój dom, moja miejscowość);
3) moja szkoła;
4) popularne zawody;
5) mój dzień, moje zabawy;
7) sklep;
8) mój czas wolny i wakacje;
9) święta i tradycje, mój kraj;
10) sport;
11) moje samopoczucie;
12) przyroda wokół mnie;
13) świat baśni i wyobraźni

2 Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;
2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
3) znajduje w wypowiedzi określone informacje

3 Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne (np historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

1) rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub dźwiękiem;
2) znajduje w wypowiedzi określone informacje

4 W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

1) powtarza wyrazy i proste zdania;
2) tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np nazywa obiekty z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności; 3) recytuje wiersze, rymowanki, odgrywa dialogi, śpiewa piosenki – samodzielnie
4) lub w grupie np w realizacji małych form teatralnych;
5) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy

5 W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

1) przepisuje wyrazy i proste zdania;
2) pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;
3) pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie

6 W zakresie reagowania uczeń:

1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
2) przedstawia siebie i inne osoby – mówi np jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić;
3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe (np wita się i żegna, dziękuje, prosi, przeprasza);

5) wyraża swoje upodobania

7 W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym np osoby, zwierzęta, przedmioty, czynności – z najbliższego otoczenia oraz przedstawione w materiałach wizualnych i audiowizualnych

8 Uczeń:

1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami i aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się ich języka;
2) posiada podstawowe informacje o krajach, w których ludzie posługują się danym językiem obcym

9 Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie pracować nad językiem (np przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym, korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych)

10 Uczeń współpracuje z rówieśnikami w trakcie nauki

11 Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np ze słowników obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnyc

 

 

 

 

Klasy 2 – 3:

 

CELE:

Celem nauki języka angielskiego na pierwszym etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim rozwój sprawności słuchania i znajomości słownictwa, jak również budowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.

Umiejętności docelowe na koniec klasy III:

Słuchanie

 • rozumienie prostych poleceń nauczyciela;
 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i sytuacji komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania pojedynczych szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.
 • po wysłuchaniu nagrania wykonanie zadania z nim związanego

Mówienie

 • zadawanie prostych pytań (np. na podstawie modelu, podanych słówek, fraz, materiału wizualnego);
 • udzielanie odpowiedzi;
 • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
 • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

Czytanie

 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów;
 • umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach i dialogach;
 • głośne czytanie krótkich tekstów z poprawną wymową.

Pisanie

 • umiejętność poprawnego zapisu większości poznanych słów;
 • podpisywanie obrazków;
 • pisanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych o sobie i najbliższym otoczeniu (np. według podanego modelu, z użyciem podanych słów, na podstawie materiału wizualnego).

 

TREŚCI NAUCZANIA:

Poniższe treści nauczania dotyczą całego okresu pierwszego etapu edukacyjnego i zostały przedstawione bez podziału na poszczególne lata nauki. Program zakłada spiralny układ treści i umiejętności, co oznacza, że znane na przykład z pierwszej klasy tematy czy leksyka będą powtarzane, utrwalane i poszerzane w klasie drugiej i trzeciej wraz ze wzrostem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dziecka.

Tematy, sytuacje, leksyka:

 • ŚWIAT WOKÓŁ NAS
 • szkoła: przybory szkolne;
 • dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki;
 • człowiek: wygląd, części ciała;
 • rodzina: członkowie rodziny;
 • ubranie: części garderoby, kolory;
 • jedzenie: artykuły spożywcze, nazwy posiłków;
 • czynności dnia codziennego;
 • praca: zawody

 

 • CZAS WOLNY
 • zainteresowania i hobby, sport;
 • przyjęcia i zabawy;
 • zabawki, prezenty.
 • GEOGRAFIA I ŚRODOWISKO
 • Nazwy budynków w mieście
 • określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia;
 • BIOLOGIA
 • nazwy zwierząt;
 • części ciała zwierząt;
 • nazwy roślin (np. kwiatów, części drzewa,).
 • KULTURA KRAJÓW ANGLOSASKICH I ŚWIĘTA
 • życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina, kuchnia itp.);
 • tradycja i święta (Easter, Christmas, Saint Valentine’s Day itp.).
 • Słownictwo związane z charakterem szkoły

Wprowadzanie słownictwa z zakresu religii katolickiej przy okazji omawiania tradycji i świąt

Wprowadzanie angielskich nazw świąt katolickich np. Dzień Patrona, Uroczystość Wszystkich świętych

Wprowadzanie krótkich modlitw w języku angielskim

 

Funkcje komunikacyjne

 • ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE:

powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);

przedstawianie siebie i innych (I’m Toby. This is Lucky. Nice to meet you.);

podziękowanie (It’s great. Thanks  Thank you.).

 • WYRAŻANIE POSTAW WOBEC ROZMÓWCY I ZDARZEŃ :

wyrażanie upodobań (I like swimming, but I don’t like gardening.);

wyrażanie życzeń (I want a banana.);  wydawanie prostych poleceń (Clap your hands!;                Sit down!).

 • INFORMOWANIE:

identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in my bedroom.);  opisywanie osób (She’s got short curly hair.); mówienie o czynnościach dnia codziennego (On Mondays we play games.); mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (I’m making a  sandcastle.); mówienie o umiejętnościach (I can jump.); wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister.; They are Karen’s parents.); określanie czasu (It’s a quarter to 5.); określanie pogody (It’s hot.).

 • KATEGORIE GRAMATYCZNE
 • Rzeczowniki:
  • liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;
  • forma dzierżawcza ‘s.
 • Czasowniki:
  • modalne: can/ can’t;
  • czasowniki to be, have (got);
  • konstrukcja there is;
  • tryb rozkazujący;
  • czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous.
 • Zaimki:
  • osobowe;
  • dzierżawcze.
 • Liczebniki:
  • główne. porządkowe
 • Określniki:
  • a, an, the;
  • some, any, no;
  • this, these, that, those.
 • Przyimki:
  • miejsca;

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Zgodnie z podstawą programową, Program zakłada osiągnięcia dla ucznia na koniec klasy trzeciej.

Osiągnięcia ucznia na koniec klasy III:

 

Słuchanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć polecenia nauczyciela;
 • rozróżnić wyrazy o podobnym brzemieniu;
 • rozumieć ogólny sens krótkich, prostych tekstów, dialogów, sytuacji komunikacyjnych;
 • wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych tekstach i dialogach;
 • porównać usłyszane informacje z podanymi (np. w zdaniu, na ilustracji itp.).

Mówienie

Uczeń potrafi:

 • w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku angielskim;
 • nazywać przedmioty, ludzi, zwierzęta, czynności;
 • recytować wiersze i rymowanki;
 • zadawać proste pytania i udzielać prostych, krótkich odpowiedzi, używając wyuczonych zwrotów;
 • komunikować się w prostych scenkach;
 • w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Czytanie

Uczeń potrafi:

 • przeczytać głośno prosty tekst;
 • zrozumieć ogólny sens krótkiego prostego tekstu;
 • wyszukać szczegółowe informacje w prostych tekstach i dialogach.

Pisanie

Uczeń potrafi:

 • poprawnie zapisać większość poznanych słów;
 • napisać krótkie, proste wypowiedzi o sobie i najbliższym otoczeniu na podstawie tekstu modelowego.

Rozwój samodzielności

Uczeń:

 • systematycznie odrabia zadania domowe;
 • robi proste notatki z lekcji;
 • potrafi ocenić własny postęp (co już umie, a czego jeszcze nie);
 • umie korzystać ze słownika obrazkowego i materiałów multimedialnych.

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi pracować w parach i grupach;
 • przestrzega zasad w zabawach i grach;
 • potrafi wyrazić swoją własną opinię i wysłuchać opinii innych;
 • przejawia otwartość wobec innych ludzi, narodów i ras;
 • pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny;
 • z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów;
 • potrafi ocenić postępowanie swoje i innych;
 • odróżnia dobro od zła,
 • docenia wartość prawdomówności, sprawiedliwości, uczciwości, obowiązkowości;
 • przejawia pozytywną postawę wobec nauki języka angielskiego.

 

 

 

 

SUPER ZWIERZĘTA

Praca metodą projektów – jedna z moich ulubionych

Poznane i dobrze utrwalone konstrukcje gramatyczne plus kreatywność grupy BLUE i powstały te oto dzieła.

.

Wymagania kl. I-III

CELE:

Celem nauki języka angielskiego na pierwszym etapie szkoły podstawowej jest przede wszystkim rozwój sprawności słuchania i znajomości słownictwa, jak również budowanie elementarnych umiejętności komunikacyjnych.

Umiejętności docelowe na koniec klasy III:

Słuchanie

 • rozumienie prostych poleceń nauczyciela;
 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i sytuacji komunikacyjnych;
 • umiejętność wyszukiwania pojedynczych szczegółowych informacji w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.
 • po wysłuchaniu nagrania wykonanie zadania z nim związanego

 Mówienie

 • zadawanie prostych pytań (np. na podstawie modelu, podanych słówek, fraz, materiału wizualnego);
 • udzielanie odpowiedzi;
 • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu;
 • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego.

Czytanie

 • rozumienie ogólnego sensu prostych tekstów i dialogów;
 • umiejętność wyszukiwania szczegółowych informacji w prostych tekstach i dialogach;
 • głośne czytanie krótkich tekstów z poprawną wymową.

Pisanie

 • umiejętność poprawnego zapisu większości poznanych słów;
 • podpisywanie obrazków;
 • pisanie krótkich, prostych wypowiedzi pisemnych o sobie i najbliższym otoczeniu (np. według podanego modelu, z użyciem podanych słów, na podstawie materiału wizualnego).

TREŚCI NAUCZANIA:

Poniższe treści nauczania dotyczą całego okresu pierwszego etapu edukacyjnego i zostały przedstawione bez podziału na poszczególne lata nauki. Program zakłada spiralny układ treści i umiejętności, co oznacza, że znane na przykład z pierwszej klasy tematy czy leksyka będą powtarzane, utrwalane i poszerzane w klasie drugiej i trzeciej wraz ze wzrostem dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i społecznej dziecka.

Tematy, sytuacje, leksyka:

ŚWIAT WOKÓŁ NAS

 • szkoła: przybory szkolne;
 • dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki;
 • człowiek: wygląd, części ciała;
 • rodzina: członkowie rodziny;
 • ubranie: części garderoby, kolory;
 • jedzenie: artykuły spożywcze, nazwy posiłków;
 • czynności dnia codziennego;
 • praca: zawody.

CZAS WOLNY

 • zainteresowania i hobby, sport;
 • przyjęcia i zabawy;
 • zabawki, prezenty.

GEOGRAFIA I ŚRODOWISKO

 • Nazwy budynków w mieście
 • określanie czasu: pory roku, nazwy miesięcy, dni tygodnia;

BIOLOGIA

 • nazwy zwierząt;
 • części ciała zwierząt;
 • nazwy roślin (np. kwiatów, części drzewa,).

KULTURA KRAJÓW ANGLOSASKICH I ŚWIĘTA

 • życie codzienne w różnych kulturach (szkoła, rodzina, kuchnia itp.);
 • tradycja i święta (Easter, Christmas, Saint Valentine’s Day itp.).
 • Słownictwo związane z charakterem szkoły

Wprowadzanie słownictwa z zakresu religii katolickiej przy okazji omawiania tradycji i świąt.

Wprowadzanie angielskich nazw świąt katolickich np. Dzień Patrona, Uroczystość Wszystkich świętych.

Wprowadzanie krótkich modlitw w języku angielskim.

Funkcje komunikacyjne

ZWROTY GRZECZNOŚCIOWE:

 •  powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello; How are you?; Goodbye; See you.);
 • przedstawianie siebie i innych (I’m Toby. This is Lucky. Nice to meet you.);
 • podziękowanie (It’s great. Thanks  Thank you.).

WYRAŻANIE POSTAW WOBEC ROZMÓWCY I ZDARZEŃ :

 • wyrażanie upodobań (I like swimming, but I don’t like gardening.);
 • wyrażanie życzeń (I want a banana.);
 • wydawanie prostych poleceń (Clap your hands!; Sit down!).

INFORMOWANIE:

 • identyfikacja osób, przedmiotów i miejsc (This is my bedroom. There is a big bed in my bedroom.);
 • opisywanie osób (She’s got short curly hair.);
 • mówienie o czynnościach dnia codziennego (On Mondays we play games.);
 • mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (I’m making a  sandcastle.);
 • mówienie o umiejętnościach (I can jump.);
 • wyrażanie posiadania (I have a brother and a sister.; They are Karen’s parents.);
 • określanie czasu (It’s a quarter to 5.);
 • określanie pogody (It’s hot.).

KATEGORIE GRAMATYCZNE

 • Rzeczowniki:
  • liczba pojedyncza i mnoga regularna i nieregularna;
  • forma dzierżawcza ‘s.
 • Czasowniki:
  • modalne: can/ can’t;
  • czasowniki to be, have (got);
  • konstrukcja there is;
  • tryb rozkazujący;
  • czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous.
 • Zaimki:
  • osobowe;
  • dzierżawcze.
 • Liczebniki:
  • główne. porządkowe
 • Określniki:
  • a, an, the;
  • some, any, no;
  • this, these, that, those.
 • Przyimki:
  • miejsca;
  • czasu.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Zgodnie z podstawą programową, Program zakłada osiągnięcia dla ucznia na koniec klasy trzeciej.

Osiągnięcia ucznia na koniec klasy III:

Słuchanie

Uczeń potrafi:

 • zrozumieć polecenia nauczyciela;
 • rozróżnić wyrazy o podobnym brzemieniu;
 • rozumieć ogólny sens krótkich, prostych tekstów, dialogów, sytuacji komunikacyjnych;
 • wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych tekstach i dialogach;
 • porównać usłyszane informacje z podanymi (np. w zdaniu, na ilustracji itp.).

Mówienie

Uczeń potrafi:

 • w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku angielskim;
 • nazywać przedmioty, ludzi, zwierzęta, czynności;
 • recytować wiersze i rymowanki;
 • zadawać proste pytania i udzielać prostych, krótkich odpowiedzi, używając wyuczonych zwrotów;
 • komunikować się w prostych scenkach;
 • w prosty sposób opowiedzieć o sobie, swojej rodzinie i najbliższym otoczeniu.

Czytanie

Uczeń potrafi:

 • przeczytać głośno prosty tekst;
 • zrozumieć ogólny sens krótkiego prostego tekstu;
 • wyszukać szczegółowe informacje w prostych tekstach i dialogach.

Pisanie

Uczeń potrafi:

 • poprawnie zapisać większość poznanych słów;
 • napisać krótkie, proste wypowiedzi o sobie i najbliższym otoczeniu na podstawie tekstu modelowego.

Rozwój samodzielności

Uczeń:

 • systematycznie odrabia zadania domowe;
 • robi proste notatki z lekcji;
 • potrafi ocenić własny postęp (co już umie, a czego jeszcze nie);
 • umie korzystać ze słownika obrazkowego i materiałów multimedialnych.

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:

 • potrafi pracować w parach i grupach;
 • przestrzega zasad w zabawach i grach;
 • potrafi wyrazić swoją własną opinię i wysłuchać opinii innych;
 • przejawia otwartość wobec innych ludzi, narodów i ras;
 • pozytywnie wyraża się o członkach swojej rodziny;
 • z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów;
 • potrafi ocenić postępowanie swoje i innych;
 • odróżnia dobro od zła,
 • docenia wartość prawdomówności, sprawiedliwości, uczciwości, obowiązkowości;
 • przejawia pozytywną postawę wobec nauki języka angielskiego.

INFORMACJE  I  WYMAGANIA
DOT.  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  W  KLASIE  I:

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
 6. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 1. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 2. aktywność w czasie zajęć,
 3. przygotowanie do lekcji,
 4. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji).

Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

INFORMACJE  I  WYMAGANIA
DOT.  JĘZYKA  ANGIELSKIEGO  W  KLASACH II-III:

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 6. rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 7. systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 8. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 1. prace klasowe,
 2. kartkówki,
 3. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 4. aktywność w czasie zajęć,
 5. przygotowanie do lekcji,
 6. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Ad 1.

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Ad 3.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Ad 5.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji).

Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.