Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona”

CZERWIEŃ TO MIŁOŚĆ,
BIEL SERCE CZYSTE,
PIĘKNE SA NASZE BARWY OJCZYSTE.
/CZ. JANCZARSKI/

ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

KONKURS FOTOGRAFICZNY

DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, OPIEKUNÓW
SZKOŁY ŚW. FRANCISZKA W WARSZAWIE

 Temat: BIAŁO- CZERWONA

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 31 PAŹDZIERNIKA  2019 R.
Miejsce: sekretariat Szkoły

Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Św. Franciszka w Warszawie

Czytaj dalej Konkurs fotograficzny „Biało-czerwona”

Wymagania z historii rok szkolny 2019/2020

Wymagania edukacyjne z historii dla klas 4- 8
w roku szkolnym 2019/2020

 1. Na każdą lekcje historii uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń, podrę
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z : 
  a) wypowiedzi ustnej,
  b) pracy domowej,
  c) kartkówki ( kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej,
  która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
  Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  d)  pisemnej pracy klasowej ( sprawdzian pisemny, diagnoza, test),
  e) aktywności na zajęciach szkolnych,
  f) prac projektowych,
  g) udziału w konkursach historycznych,
  h) prezentacji,
  i) samodzielnej pracy na lekcjach,
  j) pracy wykonywanej w grupach.
 1. Uczeń klasy IV w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) raz w  semestrze i raz w semestrze może zgłosić brak zadania  domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych (Kartkówka, sprawdzian, test).   Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 1. Uczeń klasy V-VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych,   może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych( kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 1. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 1. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 1. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób
 1. a) od 98%-celujący;
 2. b) od 90%- bdb;
 3. c) od 75%- db;
 4. d) od 60%- dst;
 5. e) od 45%- dop;
 6. f) poniżej 45%- ndst.

     Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może otrzymać na semestr/ koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  b) jest laureatem konkursów historycznych,
  c) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  d) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę
 1. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace.
  Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra. 
  b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie.
  Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.
 1. Inne uwagi:
  a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z           tygodniowym wyprzedzeniem,
  b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  c) prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodniu,
  d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na  terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

opracowała  Katarzyna Rybarczyk

Wymagania 2017/2018 Historia

Historia – rok szkolny 2017/2018

 • uczeń musi mieć na zajęciach podręcznik, ćwiczenia i zeszyt przedmiotowy;
 • brak pracy domowej uczeń musi zgłosić przed sprawdzeniem przez nauczyciela listy obecności;
 • w ciągu semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (brak pracy domowej, brak opanowania treści z poprzedniej lekcji, brak zeszytu, podręcznika, ćwiczeń);
 • pytanie uczniów z wiadomości z poprzedniej lekcji odbywać się będzie na początku zajęć;
 • kartkówki będą obejmowały wiadomości z maksymalnie trzech ostatnich lekcji, ocen z kartkówek nie można poprawiać;
 • po każdym dziale uczniowie będą pisali pisemne prace klasowe, poprawiać będzie można tylko ocenę niedostateczną, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty poznania oceny, termin ten obowiązuje również uczniów, którzy byli nieobecni w czasie sprawdzianu
 • za aktywność na lekcji uczniowie otrzymywać będą plusy – pięć plusów daje piątkę, za niewłaściwą pracę na lekcji uczniowie otrzymywać będą minusy – pięć minusów daje ocenę niedostateczną;
 • ocenę celującą na koniec semestru i koniec roku otrzyma uczeń, który wykonywał prace dodatkowe, a większość jego sprawdzianów została oceniona na szóstkę