Konkursy matematyczne w roku szkolnym 2018/2019

Olimpiada Matematyczna Juniorów 

27 września 2018 w czwartek część testowa w szkole

do 15 października 2018 część korespondencyjna: https://omj.edu.pl/uploads/attachments/1etap18.pdf

zgoda na przetwarzanie danych:  https://omj.edu.pl/uploads/attachments/dane-osobowe.pdf

Konkurs przedmiotowy z matematyki MKO

25  października 2018 godz.9.00

zakres: SP_program_mat_2018

zadania z poprzednich lat: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/konkursy-i-olimpiady/konkursy/arkusze-archiwalne

zgoda na przetwarzanie danych: Zalacznik_2_konkursy_przedmiotowe_Zgoda_rodzicow_opiekunow

Alfik Matematyczny

21 listopada 2018 w środę dla klas II-VIII ( koszt 10 zł)

zadania z poprzednich lat: http://jersz.pl/contest,4,tab_7.html

Kangur Matematyczny

21 marca 2019 w czwartek dla klas II-VIII ( koszt 10 zł)

zadania z poprzednich lat: http://www.kangur-mat.pl/zadania.php

zgoda na przetwarzanie danych: http://www.kangur-mat.pl/dokumenty/oswiadczenie_rodzica.pdf

Zgłoszenia i opłaty proszę wnosić do 30 października  2018 r . ( wtorek) do nauczyciela  matematyki

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w roku szkolnym 2019/20 – Edyta Dąbrowska

 1. Uczeń jest obowiązany posiadać na każdej lekcji matematyki: zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń/zbiór zadań, przyrządy geometryczne
 2. W danym semestrze uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania, każde kolejne jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.
 3. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Pięć plusów zostaje zamienionych na ocenę bardzo dobrą (5).
 4. W przypadku nie wypełniania przez ucznia jego obowiązków w trakcie lekcji, otrzymuje  „”. Pięć minusów odpowiada ocenie niedostatecznej (1).
 5. Na zajęciach matematyki ocenie podlegają:
 • sprawdziany (obejmujące materiał nauczania z całego działu)
 • kartkówki (obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji)
 • odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji)
 • wysokie wyniki w konkursach
 • aktywność na zajęciach
 • prace domowe
 • praca w grupach
 • samodzielna praca na lekcji
 1. Wagi poszczególnych ocen wynikają z zapisów Statutu Szkoły.
 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie
 3. Uczeń może jeden raz przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty oddania prac. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na sprawdzianie.
 4. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania matematyki i biegle się nimi posługuje (ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących), rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, przejawia szczególne zainteresowania przedmiotem,

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki na danym poziomie, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, sumiennie przygotowuje się do zajęć,

stopień dobry otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania, systematycznie pracuje na lekcji,

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania matematyki, samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które jednak nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia w zakresie matematyki, wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela,

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia, nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.

Edyta Dąbrowska

KONKURS z LICZBĄ PI

Zwycięzcą w zapamiętaniu cyfr  liczby Pi został Julian Buczyński z kl 5a. Zapamiętał 165 cyfr po przecinku. GRATULUJEMY

W Międzynarodowy Dzień Liczby PI

14 marca 2018 roku odbędzie się konkurs na zapamiętanie jak największej liczby cyfr po przecinku w liczbie PI. Konkurs odbędzie się w trzech grupach wiekowych:

klasy 1-2, 3-4, 5-7. W pierwszym etapie liczbę PI trzeba będzie zapisać,

w drugim wyrecytować jak najwięcej cyfr.

Zgłoszenia do końca lutego przyjmują Stanisław i Ignacy z klasy 7.

 

Zapraszamy

Klasa 6 – trójkąty wierszowane

Geometria przedmiot fajny20161109_104822-1

czasem nawet nadzwyczajny

linijkę, cyrkiel, kątomierz, ekierkę

będziesz potrzebował by bawić się w tą gierkę.

 

To jest trójkąt równoboczny,

który nie jest taki mroczny,20161109_104838

ma wszystkie boki takie same,

mam nadzieję, że nie wygląda na czarną plamę.

Gabrysia K

Klasa 4 – rozwiąż zadanie

Zadanie o cierpliwym Jasiu

Jasiu od liczby 100 odejmował 1 i dodawał 2, odejmował  2 i dodawał 3, odejmował 3 i dodawał 4 i tak jeszcze odejmował i dodawał kolejne liczby 100 razy. Jaką liczbę otrzymał?