SZLACHETNA PACZKA

Szlachetna Paczka

Nasza Szkoła po raz drugi wzięła udział. Pomagamy!!!

Weekend Cudów …
Szlachetna Paczka to mądra pomoc polegająca na nawiązaniu relacji z drugim człowiekiem, który potrzebuje uwagi i zainteresowania.

Relacja ze spotkania z rodziną przy wręczeniu paczki. –
Rodzina była oszołomiona wielkością paczki, ilością zaangażowanych osób. Pani Ania nie dowierzała w to co się dzieje, wielokrotnie dziękowała, miała w oczach łzy, podkreślała swoją wdzięczność, a jej malutka córeczka zwykle odważna i towarzyska schowała się w jej ramionach. Chłopcy byli bardzo onieśmieleni, przyglądali się temu co się dzieje. Kiedy wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka w Warszawie wraz z Rodzicami wnieśli wszystkie przygotowane paczki, okazało się, że wypełniły one po brzegi cały pokój i żeby otworzyć kolejne pudełka trzeba je było przenosić do przedpokoju gdzie było miejsce. Dzieci otworzyły paczkę, w której było bardzo dużo gier planszowych, w które rodzina bardzo lubi wspólnie grać, w kolejnych znajdowały się słodycze, artykuły szkolne. Rodzina dziękowała wolontariuszom, razem pozowali do zdjęć.

Słowo od Rodziny. – Rodzina dziękowała reprezentacji Darczyńców, która pojawiła się u niej w domu z przywiezionymi artykułami. Byli niesamowicie zaskoczeni wielkością otrzymanej pomocy, ilością osób, które ją ufundowały i odwiedziły wręczając Szlachetną Paczkę. Z każdej strony pojawiły się łzy wzruszenia, jedna i druga strona z chęcią pozowała do zdjęć.

Słowo od Wolontariusza – p. Agnieszki, która współpracowała z przedstawicielem ze szkoły p. Agatą Próchnicką
Bardzo dziękuję za to, że zdecydowali się Państwo na wybór Rodziny, którą miałam przyjemność się opiekować, Pomoc, którą jej zapewniliście pomoże nie tylko w najbliższym czasie, ale także długofalowo, wpłynie na podniesienie jakości ich życia, zwłaszcza dzieci. Dziękuję za współpracę, świetny kontakt telefoniczny, wspólną wizytę u Rodziny, która dostarczyła moc wrażeń nie tylko Rodzinie, ale także nam wolontariuszom Szlachetnej Paczki. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy życzyć wielu łask Bożych i szczęśliwego Nowego Roku.

 

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne – klasa 6

Katalog wymagań programowych  na poszczególne stopnie szkolne. Matematyka Klasa 6

Kategorie celu zostały określone następująco:

 • dotyczy wiadomości dotyczy przetwarzania wiadomości
 • – uczeń zna C – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach typowych
 • – uczeń rozumie  D – uczeń stosuje wiadomości w sytuacjach problemowych
    Opis osiągnięć
Stopień   Dział programowy: Liczby naturalne Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Wykonuje proste obliczenia czasowe. B
•  Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. A
•  Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków. B
•  Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli liczby naturalne w pamięci i sposobem pisemnym – proste przypadki. B
•  W zbiorze liczb wskazuje liczby podzielne przez 2, 5, 10, 100. B
•  Przedstawia liczbę dwucyfrową jako iloczyn liczb pierwszych wybranym przez siebie sposobem – proste przypadki. B
•  Wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach. B
•  Oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali – proste przypadki. B
•  Oblicza średnią arytmetyczną dwóch liczb naturalnych – proste przypadki. B
  •  Wykonuje cztery podstawowe działania w pamięci lub sposobem pisemnym w zbiorze liczb naturalnych. B
•  Stosuje kolejność wykonywania działań w dwu- lub trzydziałaniowych wyrażeniach arytmetycznych. C
•  Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń związanych z upływem czasu. C
•  Rozwiązuje równania o podstawowym stopniu trudności. C
•  Oblicza prędkość, drogę, czas – proste przypadki. C
•  Wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach. C
•  Wskazuje w zbiorze liczb naturalnych liczby podzielne przez 3, 9. B
•  Rozkłada liczbę dwucyfrową na czynniki pierwsze. C
    •  Stosuje działania na liczbach naturalnych do rozwiązywania typowych zadań tekstowych. C
•  Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego wielodziałaniowego. D
•  Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej do rozwiązywania nieskomplikowanych zadań tekstowych. C
•  Wyjaśnia pojęcia: dzielnik, wielokrotność, liczba pierwsza i złożona. C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
        •  Podaje cechy podzielności liczb przez 2, 5, 10, 100, 3, 9. B
•  Na podstawie rozkładu liczby na czynniki pierwsze podaje wszystkie dzielniki liczby złożonej. C
•  Objaśnia sposób obliczania niewiadomej w dodawaniu, odejmowaniu, mnożeniu, dzieleniu. C
    •  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń zegarowych. C
•  Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem nawiasów kwadratowych i wyjaśnia kolejność wykonywania działań. D
•  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych i równań. D
•  Weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania. D
•  Wyjaśnia cechy podzielności liczb naturalnych i stosuje je w zadaniach tekstowych. D
•  Stosuje obliczanie średniej arytmetycznej liczb naturalnych w rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności. D
    •  Uzasadnia wykonalność działań w zbiorze liczb naturalnych. D
•  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych. D
Stopień   Dział programu: Własności figur płaskich Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Rozróżnia i nazywa podstawowe figury płaskie. A
•  Mierzy długość odcinka i podaje ją w odpowiednich jednostkach. A
•  Rozpoznaje odcinki i proste prostopadłe i równoległe. A
•  Wyróżnia wierzchołki, boki i kąty wielokątów. A
•  Rozróżnia rodzaje kątów. A
•  Mierzy kąty mniejsze od kąta półpełnego. B
•  Oblicza obwód wielokąta, gdy długości boków są liczbami naturalnymi, wyrażonymi w takich samych jednostkach. B
•  Wskazuje trójkąt na podstawie jego nazwy. B
•  Wskazuje wysokości w trójkącie. A
•  Podaje nazwy czworokątów. A
•  Wskazuje wysokości trapezów. A
•  Rozpoznaje wielokąty. A
•  Określa, czy dane kąty należą do tego samego trójkąta. C
  •  Rysuje proste i odcinki prostopadłe i równoległe. B
•  Zamienia jednostki długości. C
•  Rozróżnia kąty wierzchołkowe i przyległe. C
•  Mierzy i rysuje kąty półpełne i mniejsze od kąta półpełnego. B
•  Mierzy kąty wewnętrzne trójkąta i czworokąta. B

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
          •  Podaje sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i czworokąta. A
•  Rysuje wskazane trójkąty i czworokąty. B
•  Rysuje wysokości w trójkątach i trapezach. B
•  Rozróżnia trójkąty i czworokąty na podstawie ich własności – proste przypadki. C
•  Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności figur płaskich. C
•  Stosuje twierdzenie o sumie kątów w trójkącie. C
•  Konstruuje trójkąt z trzech odcinków. B
•  Zapisuje wyrażenie algebraiczne opisujące obwód wielokąta i oblicza jego wartość liczbową – proste przypadki. C
•  Czyta wyrażenie algebraiczne opisujące obwód figury – proste przypadki. B
    •  Zapisuje symbolicznie równoległość i prostopadłość odcinków i prostych. B
•  Wyznacza odległość punktu od prostej i odległość dwóch prostych. B
•  Oblicza miary kątów wierzchołkowych i przyległych. C
•  Wyjaśnia nierówność trójkąta. C
•  Podaje własności trójkątów i czworokątów. B
•  Rysuje trójkąty i czworokąty o podanych własnościach. C
•  Rozróżnia wielokąty foremne. B
•  Rozwiązuje zadania tekstowe dotyczące obliczania miar kątów wewnętrznych wielokątów. C
•  Rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów. C
•  Oblicza obwody wielokątów, gdy długości boków są wyrażone w różnych jednostkach. C
    •  Mierzy i rysuje kąty wklęsłe. C
•  Rysuje wielokąty foremne i opisuje ich własności. D
•  Buduje trójkąt, mając dane 2 odcinki i kąt między nimi zawarty lub odcinek i 2 kąty do niego przylegle, korzystajac z linijki i kątomierza. C
•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem własności trójkątów i czworokątów. D
    •  Rozwiązuje zadania dotyczące szukania miar kątów w wielokątach w różnych sytuacjach. D
•  Rozwiązuje zadania problemowe z wykorzystaniem własności wielokątów. D
Stopień   Dział programu: Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Wskazuje w ułamku: licznik, mianownik, kreskę ułamkową. A
•  Zapisuje ułamek w postaci dzielenia i odwrotnie. B
•  Skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki. B
•  Porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach. B
•  Sprowadza ułamki do wspólnego mianownika – proste przypadki. B

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
          •  Przedstawia ułamek zwykły w postaci ułamka dziesiętnego przez rozszerzanie ułamka lub za pomocą kalkulatora. B
•  Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach na podstawie rysunku – proste przypadki. C
•  Dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach – proste przypadki. B
•  Mnoży ułamki – proste przypadki. B
•  Znajduje liczbę odwrotną do danej – proste przypadki. B
•  Dzieli ułamki – proste przypadki. B
•  Zapisuje iloczyn dwóch jednakowych czynników w postaci potęgi – proste przypadki. A
•  Czyta i zapisuje ułamki dziesiętne. A
•  Podaje przybliżenie liczby dziesiętnej z dokładnością do całości. B
•  Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe – proste przypadki. B
•  Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym. Sprawdza wyniki za pomocą kalkulatora. B
•  Mnoży i dzieli liczby dziesiętne – proste przypadki. B
•  Rozwiązuje proste zadania tekstowe dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu – proste przypadki. B
  •  Porównuje ułamki zwykłe o różnych mianownikach – proste przypadki. C
Czyta ułamki zwykłe i dziesiętne na osi liczbowej. B
•  Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki zwykłe. B
•  Dodaje, odejmuje, mnoży, dzieli ułamki dziesiętne – proste przypadki. B
•  Zamienia ułamki dziesiętne na zwykłe i odwrotnie – proste przypadki. C
•  Wykorzystuje kalkulator do znajdywania rozwinięć dziesiętnych. A
•  Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne. C
  Oblicza wartości prostych wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe i dziesiętne. C
•  Oblicza ułamek danej liczby – proste przypadki. B
•  Oblicza drugą i trzecią potęgę ułamka zwykłego i dziesiętnego – proste przypadki. B
•  Rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki, np.: 2a = 3  ; b : 3,5 = 6. Stosuje własności działań odwrotnych. C
•  Podaje przybliżenia liczb z dokładnością do 0,1; 0,01; 0,001 – proste przypadki. B
•  Podaje przykłady ułamków zwykłych o rozwinięciu dziesiętnym skończonym – proste przypadki. B
•  Sprawdza przy użyciu kalkulatora, które ułamki mają rozwinięcie dziesiętne nieskończone. B
•  Rozwiązuje proste zadania, w których występuje porównywanie ilorazowe, obliczanie ułamka danej liczby. C
    •  Porównuje ułamki zwykłe i dziesiętne, dobiera dogodną metodę ich porównywania. C
•  Odczytuje ułamki zwykłe i dziesiętne zaznaczone na osi liczbowej. B
•  Objaśnia sposoby zamiany ułamka dziesiętnego na zwykły i odwrotnie. D
•  Oblicza wartość wyrażenia arytmetycznego z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. D

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
        •  Rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w której występują ułamki. C
•  Znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka, korzystając z ilustracji. C
•  Ocenia, który ułamek zwykły ma rozwinięcie dziesiętne skończone – nieskomplikowane przypadki. C
•  Zaokrągla liczby z dokładnością do części dziesiątych, setnych i tysięcznych. B
•  Szacuje wyniki działań. C
•  Oblicza prędkość, drogę, czas w zadaniach tekstowych o podwyższonym stopniu trudności. C
    •  Wyjaśnia, kiedy nie można zamienić ułamka zwykłego na ułamek dziesiętny skończony. D
•  Sprowadza ułamki do najmniejszego wspólnego mianownika i wykonuje dodawanie i odejmowanie ułamków. B
•  Uzasadnia sposób zaokrąglania liczb. C
•  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. D
•  Oblicza dokładną wartość wyrażenia arytmetycznego – ocenia, czy należy wykonywać działania na ułamkach zwykłych, czy dziesiętnych. D
    •  Uzasadnia sposób rozwiązania zadania. D
•  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. D
•  Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb dodatnich. D
  Stopień   Dział programu: Pola wielokątów Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Wyróżnia jednostki pola wśród innych jednostek. A
•  Oblicza pole figury, licząc kwadraty jednostkowe. B
•  Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania pola, obwodu równoległoboku i trójkąta w sytuacjach typowych, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w jednakowych jednostkach. B
  •  Stosuje wzory na pole i obwód dowolnego wielokąta – proste przypadki. C
•  Oblicza pola poznanych czworokątów i trójkątów, gdy dane są liczbami naturalnymi i są wyrażone w jednakowych jednostkach. B
•  Zapisuje wzory na pole i obwód figury i oblicza ich wartość liczbową – proste przypadki. C
•  Wypowiada słownie wzory na pole i obwód trójkąta i czworokąta – proste przypadki. C
•  Zamienia mniejsze jednostki pola na większe i odwrotnie. C
    •  Oblicza pole i obwód figury, gdy dane są wyrażone w różnych jednostkach. C
•  Oblicza pole i obwód figury, gdy podane są zależności np. między długościami boków. C
•  Oblicza pola dowolnego wielokąta, dzieląc go na znane wielokąty – proste przypadki. C
•  Zapisuje wzory na pole i obwód dowolnego trójkąta i czworokąta i wypowiada słownie te wzory. C
    •  Rozwiązuje założone zadania dotyczące obliczania pól wielokątów. D
•  Oblicza bok trapezu, mając dane jego pole, wysokość i zależność między tymi wielkościami. D

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  Oblicza pole dowolnego wielokąta, dzieląc go na inne wielokąty lub wpisując go w inny wielokąt. D
    •  Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pól i obwodów wielokątów. D
Stopień   Dział programu: Procenty Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Stosuje symbol procentu. A
•  Zapisuje ułamki o mianowniku 100 za pomocą procentów. A
•  Zamienia ułamki typu:   ,   , 0,2 na procenty. B
•  Zamienia 50%, 25%, 10% na ułamki. B
•  Zaznacza na prostokącie 10%, 20%, 25%, 75%. B
•  Wskazuje, jaki procent figury zamalowano – najprostsze przypadki. B
•  Odczytuje dane z diagramów – proste przypadki. B
  •  Zamienia procenty na ułamki zwykłe i dziesiętne – proste przypadki. B
•  Zamienia ułamki zwykłe i dziesiętne na procenty – proste przypadki. B
•  Zaznacza 50%, 25%, 10%, 75% figury. B
•  Oblicza procent danej liczby – proste przypadki. B
•  Oblicza procent danej liczby w sytuacjach praktycznych – proste przypadki. C
•  Odczytuje dane z diagramów prostokątnych, słupkowych, kołowych, w tym także z diagramów procentowych – podstawowy stopień trudności. C
•  Rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem danych odczytanych z diagramów. C
•  Rysuje proste diagramy ilustrujące dane z tekstu lub tabeli. C
    •  Zaznacza wskazany procent figury. C
•  Objaśnia sposób zamiany procentu na ułamek i odwrotnie. C
•  Objaśnia sposób obliczenia procentu danej liczby. C
•  Rozwiązuje zadania praktyczne dotyczące obliczania procentu danej liczby. C
•  Oblicza, o ile punktów procentowych nastąpił wzrost lub spadek, porównując wielkości wyrażone w procentach. C
•  Interpretuje dane na dowolnym diagramie. D
•  Gromadzi i porządkuje dane. B
•  Odczytuje i interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach i na diagramach. C
•  Rysuje wskazane diagramy ilustrujące dane zawarte w tekście lub tabeli. C
•  Rysuje diagramy podwójne – proste przypadki. C
•  Rozwiązuje zadania tekstowe, korzystając z danych na diagramach. C
    •  Uzasadnia sposób rysowania wskazanego diagramu. C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem obliczeń procentowych. D
•  Układa pytania i zadania do różnych diagramów. D
•  Oblicza liczbę na podstawie jej procentu i stosuje to obliczenie w nieskomplikowanych sytuacjach praktycznych. D
    •  Rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem obliczeń procentowych. D
•  Układa pytania do ankiety, interpretuje wyniki ankiety i ilustruje je na diagramie. D
Stopień   Dział programu: Figury przestrzenne Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Wskazuje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe wśród innych brył. A
•  Wskazuje na modelu graniastosłupa, ostrosłupa, wierzchołki, krawędzie, ściany. B
•  Tworzy siatki graniastosłupów i ostrosłupów przez rozcinanie modelu. B
•  Wyróżnia prostopadłościany wśród graniastosłupów. B
•  Wyróżnia jednostki pola i objętości wśród innych jednostek. A
•  Nazywa bryły obrotowe, mając ich modele. B
•  Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, mając jego siatkę oraz dane wyrażone liczbami naturalnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki. C
  •  Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów i wskazuje na nich podstawy, ściany, krawędzie – proste przypadki. C
•  Rozróżnia i nazywa graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe. B
•  Opisuje bryły obrotowe, mając ich modele, i wymienia podstawowe ich własności. C
•  Zamienia jednostki pola i objętości – proste przypadki. C
•  Oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu, gdy dane są wyrażone liczbami naturalnymi i ułamkami dziesiętnymi w jednakowych jednostkach – proste przypadki. C
•  Zapisuje wzór na pole powierzchni i objętość prostopadłościanu – proste przypadki. C
•  Rozwiązuje proste zadania dotyczące własności graniastosłupa lub ostrosłupa, z wykorzystaniem odpowiedniego modelu. C
•  Rozpoznaje w otoczeniu przedmioty, które mają kształt graniastosłupów, ostrosłupów lub brył obrotowych. B
    •  Klasyfikuje figury przestrzenne na graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe i nazywa je. C
•  Wybiera spośród brył prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór. B
•  Podaje nazwę graniastosłupa lub ostrosłupa w zależności od liczby jego wierzchołków, krawędzi, ścian. C
•  Rozpoznaje graniastosłupy, ostrosłupy i bryły obrotowe na podstawie ich własności. C
•  Rysuje różne siatki graniastosłupów i ostrosłupów. C
•  Na podstawie siatki rozpoznaje bryły, które można z nich utworzyć. B

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
        •  Przedstawia na rysunkach pomocniczych graniastosłupy i ostrosłupy. C
•  Rysuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów w skali. C
•  Zamienia jednostki pola i objętości. C
•  Zapisuje wzór na pole powierzchni prostopadłościanu i oblicza jego wartość liczbową. C
•  Rozwiązuje zadania z zastosowaniem własności graniastosłupów i ostrosłupów. D
    •  Oblicza pola powierzchni graniastosłupów prostych. D
•  Zapisuje wzory na pole powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu. D
•  Rozwiązuje zadania o podwyższonym stopniu trudności na obliczanie pól powierzchni graniastosłupów prostych i objętość prostopadłościanu. D
•  Projektuje siatki graniastosłupów i ostrosłupów o podanych własnościach. C
    •  Wyjaśnia sposób tworzenia wzoru na pole powierzchni graniastosłupa i objętość prostopadłościanu. D
•  Rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności figur przestrzennych. D
•  Wyjaśnia sposób tworzenia brył obrotowych. D
  Stopień   Dział programu: Liczby całkowite Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  Podaje proste przykłady występowania liczb ujemnych. A
•  Podaje przykłady liczb naturalnych, całkowitych dodatnich i ujemnych. B
•  Czyta liczby całkowite zaznaczone na osi liczbowej – proste przypadki. B
•  Podaje przykłady par liczb przeciwnych. A
•  Znajduje liczbę przeciwną do danej. B
•  Porównuje liczby całkowite – proste przypadki. B
•  Ilustruje liczby przeciwne na osi liczbowej – proste przypadki. B
•  Dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby całkowite – proste przypadki. C
  •  Zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej – proste przypadki. B
•  Podaje przykłady występowania liczb całkowitych w życiu codziennym. B
•  Podaje i zapisuje wartość bezwzględną danej liczby całkowitej. B
•  Stosuje kolejność działań do obliczania wartości wyrażeń z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych – proste przypadki. B
•  Zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci drugiej i trzeciej potęgi liczby całkowitej – proste przypadki. B
•  Oblicza drugą i trzecią potęgę dowolnej liczby całkowitej – proste przypadki. C
•  Rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach całkowitych. C
    •  Wyznacza jednostkę na osi liczbowej, na której zaznaczone są co najmniej dwie liczby całkowite. C
•  Porównuje wartości bezwzględne liczb całkowitych. C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
          •  Rozwiązuje zadania tekstowe uwzględniające działania na liczbach całkowitych. C
•  Stosuje kolejność wykonywania działań w wyrażeniach arytmetycznych zawierających liczby całkowite. C
•  Wyjaśnia sposób dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. D
•  Rozwiązuje równania z zastosowaniem dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia liczb całkowitych. D
      •  Rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności uwzględniające działania na liczbach całkowitych. D
        •  Ocenia wykonalność działań w zbiorze liczb całkowitych. D
•  Rozwiązuje zadania problemowe, w których występują działania na liczbach całkowitych. D

 

Zasady oceniania na lekcjach matematyki w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Na lekcjach matematyki stosowane są elementy oceniania kształtującego (OK).

 • Cele oceniania:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
  2. pomoc uczniowi w planowaniu dalszego rozwoju
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia
  5. porównywanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi
  6. dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia
 • Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów;
  1. praca klasowa
  2. kartkówka
  3. odpowiedź ustna
  4. praca domowa
  5. aktywność
  6. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji
  7. prace projektowe i prace długoterminowe
  8. zeszyt przedmiotowy
  9. konkursy matematyczne
  10. rachunek pamięciowy

Prace klasowe – odbywają się po każdym zakończonym dziale. Zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego. Forma ta trwa 45 minut i dotyczy określonego zakresu materiału, omówionego wcześniej. Poprzedza je lekcja podsumowująca, na której materiał jest powtarzany i omówiony jest zakres jakiego będzie dotyczyła się praca klasowa. Nauczyciel sprawdza pracę w ciągu 14 dni, następnie omawia ją na lekcji i wyznacza termin poprawy pracy klasowej, odbywającej się poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi. Oceniana jest metoda, wykonanie i rezultat. Poprawie podlega ocena niedostateczna. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji. Praca klasowa jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest napisać pracę klasową w czasie wyznaczonej poprawy  lub terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców.

Przy sprawdzaniu prac pisemnych stosowane są następujące zasady:

 1. Punkty są przyznawane tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń wykonuje obliczenia poprawnie, ale „nie na temat” nie są one punktowane.
 2. Punkty nie są przyznawane za obliczenia wynikające z wykorzystania błędnej metody.
 3. Jeżeli uczeń popełni błąd i będzie używał tego wyniku do dalszych obliczeń, a wykonywane przez niego czynności będą zgodne z tymi, jakie należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie otrzymuje punktów za błędne czynność, ale za po pozostałe otrzymuje punkty.
 4. Jeżeli uczeń stosował metodą różną od podanej w schemacie oceny pracy pisemnej, a rozwiązanie jest w pełni poprawne, otrzymuje komplet punktów za zadanie.
 5. Ocena jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów, według kryteriów procentowych ujętych w Statucie szkoły:

– 100% – celujący

– od 90% – bardzo dobry

– 0d 75% – dobry

– od 60% – dostateczny

– od 45% – dopuszczający

– poniżej 45% – niedostateczny

Kartkówka – Sprawdzian pisemny trwający do 20 minut. Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka jest niezapowiedziana. Gdy uczeń zgłosi nieprzygotowanie nie przystępuje do pisania kartkówki. Kartkówki są oceniane według tych samych zasad co prace klasowe. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Kartkówki są do wglądu dla ucznia i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu.

Odpowiedź ustna  – odpowiedź obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest z odpowiedzi ustnej.

Praca domowa –  zadania domowe podlegają kontroli nauczyciela lub samokontroli, albo kontroli koleżeńskiej w czasie lekcji. W przypadku braku zadania domowego uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące zadanie na następną lekcję. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest ze sprawdzania pracy domowej.

Aktywność –  ocenie podlega zaangażowanie oraz praca indywidualna i grupowa w czasie lekcji.

Ćwiczenia i zadania wykonane w czasie lekcji – oceniania jest poprawność zadań wykonywanych w czasie lekcji i wywiązywanie się z powierzonych zadań w czasie pracy grupowej.

Prace projektowe i prace długoterminowe ­– to prace zadane do wykonania w dłuższym okresie czasu. Oceniana jest terminowość wykonania poszczególnych etapów pracy, pomysłowość zaprezentowania wyników pracy, korzystanie z różnych źródeł w celu pozyskania informacji i współpraca z innymi członkami grupy.

Zeszyt przedmiotowy – nauczyciel sprawdza staranność, czy są wykonane zadania i uzupełnione braki z czasu nieobecności ucznia, a także czy są wklejone wszystkie rozdawane informacje.

Konkursy matematyczne – nauczyciel ocena ucznia za celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych na terenie szkoły, rejonu, województwa.

Rachunek pamięciowy – będzie sprawdzany w czasie pięciominutówek – kartkówek trwających 5 minut obejmujących znajomość tabliczki mnożenie i czterech podstawowych działań – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

 

 • Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed rozpoczęciem sprawdzania zadań domowych, kartkówki i pięciominutówki.
 • Sposoby informowania ucznia i jego rodziców o ocenie postępów z matematyki:

– oceny umieszczane w dzienniku elektronicznym

– zebrania z rodzicami

– informacje udzielane w czasie dni otwartych i spotkań indywidualnych

– informacja ustna w czasie lekcji i wpisy w zeszycie przedmiotowym

Elżbieta Barcińska

nauczyciel matematyki