Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne – klasa 4

Katalog wymagań programowych  na poszczególne stopnie szkolne klasa 4

    Opis osiągnięć  
Stopień   Dział programowy: Działania na liczbach naturalnych Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  rozróżnia pojęcia: cyfra, liczba A
•  porównuje liczby naturalne – proste przypadki B
•  dodaje i odejmuje liczby naturalne w zakresie 100 B
•  mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie tabliczki mnożenia B
•  mnoży i dzieli liczby przez: 10, 100, 1000 C
•  rozróżnia pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz A
•  odczytuje wskazane liczby na osi liczbowej B
  •  dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli liczby naturalne w zakresie 1000 – proste przykłady B
•  zmienia kolejność składników w dodawaniu i czynników w mnożeniu, by ułatwić obliczenia C
•  mnoży liczby w przypadkach typu 40 ∙ 30 B
•  dzieli liczby w przypadkach typu 1200 : 60 B
•  rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego C
•  zaznacza liczby na osi liczbowej przy danej jednostce B
•  zapisuje iloczyn jednakowych czynników w postaci potęgi B
•  zapisuje potęgi w postaci iloczynu – proste przypadki B
•  oblicza wartości potęg o podstawie i wykładniku naturalnym – proste przykłady C
•  oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych (dwa, trzy działania) C
•  stosuje kalkulator w niektórych obliczeniach B
•  szacuje wyniki prostych obliczeń C
•  rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte w zakresie czterech działań C
    •  wyjaśnia na przykładach różne sposoby wykonywania działań C
•  wyjaśnia na przykładach własności liczby 0 w dodawaniu i odejmowaniu, mnożeniu i dzieleniu oraz liczby 1 w mnożeniu i dzieleniu B
•  rozwiązuje elementarne równania z zastosowaniem rachunku pamięciowego, stosując działania odwrotne, dopełnianie i zgadywanie C
•  oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występuje nawias okrągły C
•  wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy dane są dwie liczby umieszczone w pewnej odległości C
•  rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pamięciowych C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
        •  rozwiązuje proste zadania zamknięte i otwarte z zastosowaniem porównywania różnicowego i ilorazowego C
    •  wyznacza jednostkę na osi liczbowej, gdy na osi zaznaczone są dwie niekolejne liczby naturalne C
•  wykrywa błędy w obliczeniach i szacuje wyniki D
•  wyjaśnia na przykładach związki między działaniami wzajemnie odwrotnymi B
•  stosuje szacowanie wyniku w zadaniach tekstowych otwartych i zamkniętych C
•  rozwiązuje zadania rozszerzonej odpowiedzi dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego D
    •  oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują potęgi D
•  układa i rozwiązuje zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego D
•  ocenia treść zadań, w których brak pewnych danych, występuje ich nadmiar lub dane są sprzeczne D
  Stopień   Dział programowy: Figury geometryczne, cz. 1 Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  rozróżnia odcinki, proste, półproste A
•  wskazuje i nazywa jednostki długości A
•  kreśli odcinki o podanej długości B
•  mierzy odcinki – proste przykłady A
•  wskazuje ramiona i wierzchołek kąta A
  •  wyróżnia punkty należące i nienależące do prostej B
•  nazywa proste, półproste i odcinki B
•  rozpoznaje proste prostopadłe i równoległe B
•  kreśli odcinki, proste równoległe i prostopadłe na kratkowanym papierze B
•  mierzy i porównuje odcinki C
•  rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte C
•  rysuje kąty ostre, proste i rozwarte C
•  odczytuje i nazywa kąty B
•  mierzy kąty za pomocą kątomierza i rysuje kąty o danej mierze C
    •  rysuje odcinki (proste) równoległe i prostopadłe za pomocą linijki i ekierki C
•  mierzy odcinki różnymi jednostkami długości i zapisuje te długości C
•  zamienia jednostki długości C
•  wykonuje obliczenia na jednostkach długości C
•  podaje zależności między jednostkami długości, przelicza jednostki – proste przypadki C
•  rozwiązuje typowe zadania z zastosowaniem miar i własności poznanych kątów C
    •  rysuje kąty ostre, proste, rozwarte, półpełne, pełne oraz zerowe i je porównuje D

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności, z wykorzystaniem jednostek długości i miar kątów D
    •  rozwiązuje zadania problemowe D
Stopień   Dział programowy: Rozszerzenie zakresu liczbowego Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  odczytuje liczby do 10 000 – proste przykłady A
•  odczytuje cyfry we wskazanych rzędach liczby A
•  pisze liczby o danych cyfrach we wskazanych rzędach – proste przypadki B
•  dodaje i odejmuje liczby sposobem pisemnym – proste przykłady B
•  mnoży i dzieli przez liczby jednocyfrowe – proste przypadki B
•  zapisuje liczby znakami rzymskimi do 39 B
•  rozróżnia podstawowe miary czasu A
  •  czyta liczby do 100 000 zapisane w dziesiątkowym systemie pozycyjnym i pisze je słowami B
•  odczytuje duże liczby zaznaczone na osi liczbowej B
•  zaznacza na osi liczbowej liczby naturalne B
•  wykonuje dzielenie z resztą i sprawdza je za pomocą mnożenia – proste przykłady C
•  stosuje algorytmy działań pisemnych C
•  rozwiązuje proste zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych i pamięciowych C
•  rozwiązuje proste zadania dotyczące porównywania różnicowego i ilorazowego z zastosowaniem działań pisemnych C
•  zapisuje wieki, numery rozdziałów za pomocą znaków rzymskich C
•  posługuje się podstawowymi miarami czasu B
    •  wyjaśnia znaczenia terminów: system dziesiątkowy i pozycyjny, nazywa i wskazuje rzędy D
•  wyjaśnia sposoby pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia D
•  podejmuje próby szacowania wyników C
•  mnoży i dzieli przez liczby dwucyfrowe C
•  wykonuje sprawdzenie przeprowadzonych działań C
•  rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych C
•  rozwiązuje proste równania z zastosowaniem obliczeń pisemnych C
•  zapisuje liczby znakami rzymskimi, czyta liczby zapisane znakami rzymskimi C
•  wyjaśnia zasady zapisu liczb w systemie rzymskim B
•  zamienia jednostki miar czasu C
    •  zapisuje daty, wieki za pomocą znaków rzymskich w sytuacjach praktycznych C
•  mnoży i dzieli przez liczby wielocyfrowe C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  ocenia, jaka może być reszta z dzielenia przez liczbę naturalną jednocyfrową D
•  oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych z zastosowaniem obliczeń pisemnych C
•  układa i rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczeń pisemnych D
•  uzupełnia brakujące cyfry w działaniach wykonanych sposobem pisemnym D
•  stosuje zamiany miar czasu w zadaniach otwartych i zamkniętych D
    •  rozwiązuje zadania problemowe D
Stopień   Dział programowy: Figury geometryczne, cz. 2 Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  rozpoznaje prostokąty A
•  wskazuje wierzchołki i boki prostokąta B
•  oblicza obwód prostokąta, którego długości boków wyrażone są tą samą jednostką B
•  kreśli okręgi o wskazanym promieniu B
  •  rysuje prostokąty i kwadraty o podanych wymiarach C
•  kreśli przekątne prostokąta A
•  opisuje własności kwadratu i prostokąta C
•  porównuje boki prostokąta za pomocą cyrkla B
•  wskazuje środek, promień, średnicę i cięciwę w kole oraz w okręgu B
•  wypełnia prostokąty kwadratami jednostkowymi B
•  podaje zależności między jednostkami pola – proste przypadki B
•  oblicza pole prostokąta, gdy dane są długości boków wyrażone jednakowymi jednostkami B
    •  uzasadnia, że kwadrat jest prostokątem C
•  wyjaśnia pojęcie pola jako liczby jednostkowych kwadratów wypełniających daną figurę B
•  oblicza obwód i pole prostokąta, gdy długości boków są wyrażone różnymi jednostkami C
•  oblicza bok kwadratu o danym obwodzie C
•  zamienia jednostki pola z większych na mniejsze C
•  wskazuje punkty należące bądź nienależące do okręgu i koła B
•  podaje zależności między długością promienia i długością średnicy C
•  rysuje okrąg o danej średnicy C
    •  rysuje kwadrat lub prostokąt o danej przekątnej C
•  oblicza pole kwadratu, gdy dany jest obwód D
•  oblicza pole lub obwód prostokąta, mając dane zależności między długościami boków C
•  zamienia jednostki powierzchni z mniejszych na większe i odwrotnie D
•  oblicza długość boku prostokąta, mając dane pole i długość drugiego boku C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  rysuje okrąg o danej cięciwie D
•  symbolicznie oznacza okręgi i koła C
•  porównuje własności prostokąta i kwadratu D
  Stopień   Dział programowy: Skala i plan. Diagramy Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  rysuje odcinki, prostokąty w skali 1 : 1, 1 : 2, 2 : 1 B
•odróżnia zapis skali powiększającej od pomniejszającej

•odpowiada na proste pytania dotyczące diagramów

A
B
  •  rysuje odcinki, kwadraty i prostokąty w skali A
•  rysuje w skali okręgi o danej długości promienia lub średnicy B
•  odczytuje z mapy lub planu rzeczywiste odległości między miastami lub obiektami – proste przypadki B
•  podaje przykłady skali powiększającej lub pomniejszającej A
•  odczytuje dane z prostych diagramów obrazkowych lub słupkowych A
•  przedstawia dane na diagramach obrazkowych – proste przypadki C
    •  przedstawia dane na diagramach obrazkowych lub słupkowych C
•  interpretuje dane z diagramów obrazkowych lub słupkowych C
•  oblicza rzeczywiste odległości z planu i mapy – proste przypadki C
•  wyznacza odległości na planie i mapie, znając rzeczywiste odległości – proste przypadki C
    •  oblicza odległość między miastami w rzeczywistości, znając skalę i odległość na mapie D
•  zbiera dane i przedstawia je na diagramach obrazkowych lub słupkowych C
•  interpretuje diagramy, samodzielnie układa pytania do diagramów C
    •  wyznacza skalę dla danej pary: figury i jej obrazu w skali C
•  rozwiązuje zadania złożone, w których wykorzystuje wiedzę o skali i planie D
•  interpretuje diagramy o podwyższonym stopniu trudności, układa do nich pytania D
  Stopień   Dział programowy: Podzielność liczb naturalnych Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki B
•  wymienia jednocyfrowe liczby pierwsze A
•  wskazuje przykłady liczb podzielnych przez: 2 i 5, 10, 100 B
  •  wybiera z dowolnego zbioru dzielniki lub wielokrotności danej liczby – proste przypadki B
•  podaje przykłady dzielników lub wielokrotności danej liczby B
•  podaje jednocyfrowe i dwucyfrowe przykłady liczb pierwszych A

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
          •  rozróżnia liczby pierwsze i liczby złożone B
•  podaje przykłady liczb podzielnych przez: 2, 4, 5, 10, 100 B
•  podaje przykłady liczb podzielnych przez 3 i 9 C
•  wybiera z dowolnego zbioru liczby podzielne przez 3 i 9 – proste przypadki C
    •  rozwiązuje zadania dotyczące dzielników i wielokrotności liczb C
•  wybiera liczby pierwsze i złożone ze zbioru liczb naturalnych B
•  uzasadnia, kiedy liczba jest podzielna przez: 2, 4, 5, 10, 100, 25, 3, 9 C
    •  uzupełnia w zapisie liczby brakujące cyfry tak, aby otrzymana liczba była podzielna przez: 2, 4, 5, 10,

100, 25, 3, 9

D
•  ocenia, czy zdania dotyczące podzielności liczb są prawdziwe, czy fałszywe D
    •  wyróżnia liczby o złożonych warunkach podzielności, np. przez 6, 15 D
•  przy zdaniach fałszywych podaje kontrprzykład D
Stopień   Dział programowy: Ułamki zwykłe Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  odczytuje, jaka część figury jest wyróżniona B
•  wskazuje licznik i mianownik ułamka zwykłego A
•  podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych A
•  porównuje ułamki, korzystając z ich ilustracji – proste przypadki A
•  dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach – proste przypadki; korzysta z ilustracji C
  •  zapisuje ułamek jako część całości B
•  wyznacza ułamek prostokąta, koła, odcinka – proste przypadki C
•  przedstawia iloraz liczb naturalnych w postaci ułamka zwykłego i odwrotnie A
•  wyszukuje ułamki właściwe i niewłaściwe w zbiorze ułamków zwykłych B
•  podaje przykłady ułamków właściwych i niewłaściwych B
•  porównuje ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach B
•  zapisuje skalę pomniejszającą w postaci ułamka i odwrotnie C
•  zamienia ułamki niewłaściwe na liczbę mieszaną i odwrotnie C
•  zapisuje skalę powiększającą w postaci ułamka niewłaściwego i odwrotnie C
•  skraca i rozszerza ułamki – proste przypadki B
•  odczytuje ułamki zaznaczone na osi liczbowej B
•  dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach C
•  mnoży ułamki przez liczbę naturalną C
•  rozwiązuje proste równania z zastosowaniem ułamków C

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
          •  rozwiązuje proste zadania otwarte i zamknięte z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych C
    •  przedstawia na rysunku ułamek jako część całości C
•  zaznacza ułamki na osi liczbowej, dobierając jednostkę C
•  porównuje ułamki, korzystając z odpowiednich reguł lub przedstawiając ułamek na osi liczbowej C
•  wyjaśnia zamianę ułamka niewłaściwego na liczbę mieszaną i odwrotnie B
•  wyjaśnia, co to znaczy skrócić lub rozszerzyć ułamek zwykły B
•  objaśnia sposób dodawania i odejmowania ułamków o jednakowych mianownikach B
•  objaśnia sposób mnożenia ułamka przez liczbę naturalną B
•  rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych C
•  oblicza wartości wyrażeń, w których występują ułamki zwykłe C
    •  uzasadnia porównywanie ułamków za pomocą ilustracji lub na osi liczbowej D
•  stosuje poznane działania na ułamkach zwykłych do rozwiązywania zadań D
•  oblicza w zadaniach ułamek danej liczby naturalnej, korzystając z rysunku D
    •  rozwiązuje zadania problemowe D
Stopień   Dział programowy: Prostopadłościany Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  wyróżnia sześciany wśród innych prostopadłościanów B
•  wskazuje na modelu prostopadłościanu jego ściany, krawędzie i wierzchołki A
•  oblicza pole powierzchni sześcianu, mając daną jego siatkę C
  •  wyróżnia prostopadłościany wśród zbioru innych brył B
•  podaje przykłady przedmiotów, które mają kształt prostopadłościanu A
•  rozróżnia siatki sześcianów i prostopadłościanów A
•  rysuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o podanych wymiarach, wyrażonych w tych samych jednostkach długości C
•  rysuje siatki prostopadłościanów w skali – proste przypadki C
•  wskazuje na modelu prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe B
•  oblicza pole powierzchni prostopadłościanu i sześcianu, mając dane wymiary bryły wyrażone jednakowymi jednostkami długości C
    •  rozwiązuje proste zadania z zastosowaniem własności prostopadłościanu C
•  oblicza pola powierzchni prostopadłościanu, mając dane jego wymiary wyrażone w różnych jednostkach długości C
•  rozwiązuje proste zadania praktyczne, w których występują jednostki długości i pola C
    •  projektuje siatki sześcianów i prostopadłościanów o danych własnościach (np. z zastosowaniem porównania różnicowego i ilorazowego) D

 

6 5 4 3 2 Opis osiągnięć
      •  wskazuje na siatce prostopadłościanu ściany i krawędzie prostopadłe i równoległe C
•  rozwiązuje zadania i wykonuje obliczenia, w których występują różne jednostki długości lub pola D
•  projektuje siatki prostopadłościanów z wykorzystaniem skali B
    •  rozwiązuje zadania problemowe dotyczące własności prostopadłościanów D
•  rozwiązuje zadania problemowe dotyczące obliczania pola powierzchni prostopadłościanu D
  Stopień   Dział programowy: Ułamki dziesiętne Uczeń: Kategoria celu
6 5 4 3 2
          •  podaje przykłady ułamków dziesiętnych A
•  odczytuje i zapisuje ułamki w postaci dziesiętnej – proste przypadki B
•  zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego – proste przypadki B
•  dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne sposobem pisemnym  i w pamięci – proste przykłady B
  •  zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej – proste przykłady A
•  wyszukuje ułamki dziesiętne w zbiorze danych liczb B
•  skraca i rozszerza ułamki dziesiętne B
          •  dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci lub sposobem pisemnym C
•  mnoży i dzieli ułamki dziesiętne przez: 10, 100, 1000 C
•  porównuje ułamki dziesiętne C
•  zapisuje wyrażenia dwumianowane za pomocą ułamków dziesiętnych i odwrotnie C
•  rozwiązuje proste równania, w których występują ułamki dziesiętne i trzeba obliczyć składnik lub odjemną, lub odjemnik C
    •  zaznacza ułamki dziesiętne na osi liczbowej B
•  podaje zasady pisemnego dodawania i odejmowania ułamków dziesiętnych C
•  podaje zasady mnożenia i dzielenia ułamków dziesiętnych przez: 10, 100, 1000 B
•  rozwiązuje zadania otwarte i zamknięte, w których występują ułamki dziesiętne C
•  zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne poprzez rozszerzanie C
•  skraca lub rozszerza ułamki dziesiętne do wskazanych rzędów C
    •  porządkuje rosnąco lub malejąco ułamki dziesiętne D
•  oblicza wartości wyrażeń, zawierających kilka działań, nawias okrągły oraz ułamki dziesiętne D
    •  rozwiązuje zadania problemowe z zastosowaniem działań na ułamkach dziesiętnych D
•  wyznacza odpowiednią jednostkę na osi liczbowej i zaznacza na niej ułamki dziesiętne o mianownikach 100 i 1000 D

 

Zasady oceniania na lekcjach matematyki w roku szkolnym 2018/2019

WYMAGANIA EDUKACYJNE I ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

Na lekcjach matematyki stosowane są elementy oceniania kształtującego (OK).

 • Cele oceniania:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
  2. pomoc uczniowi w planowaniu dalszego rozwoju
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia
  5. porównywanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi
  6. dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia
 • Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów;
  1. praca klasowa
  2. kartkówka
  3. odpowiedź ustna
  4. praca domowa
  5. aktywność
  6. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji
  7. prace projektowe i prace długoterminowe
  8. zeszyt przedmiotowy
  9. konkursy matematyczne
  10. rachunek pamięciowy

Prace klasowe – odbywają się po każdym zakończonym dziale. Zapowiadane są z dwutygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego. Forma ta trwa 45 minut i dotyczy określonego zakresu materiału, omówionego wcześniej. Poprzedza je lekcja podsumowująca, na której materiał jest powtarzany i omówiony jest zakres jakiego będzie dotyczyła się praca klasowa. Nauczyciel sprawdza pracę w ciągu 14 dni, następnie omawia ją na lekcji i wyznacza termin poprawy pracy klasowej, odbywającej się poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi. Oceniana jest metoda, wykonanie i rezultat. Poprawie podlega ocena niedostateczna. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji. Praca klasowa jest obowiązkowa. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest napisać pracę klasową w czasie wyznaczonej poprawy  lub terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. Prace klasowe przechowuje nauczyciel i są do wglądu dla uczniów i ich rodziców.

Przy sprawdzaniu prac pisemnych stosowane są następujące zasady:

 1. Punkty są przyznawane tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń wykonuje obliczenia poprawnie, ale „nie na temat” nie są one punktowane.
 2. Punkty nie są przyznawane za obliczenia wynikające z wykorzystania błędnej metody.
 3. Jeżeli uczeń popełni błąd i będzie używał tego wyniku do dalszych obliczeń, a wykonywane przez niego czynności będą zgodne z tymi, jakie należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie otrzymuje punktów za błędne czynność, ale za po pozostałe otrzymuje punkty.
 4. Jeżeli uczeń stosował metodą różną od podanej w schemacie oceny pracy pisemnej, a rozwiązanie jest w pełni poprawne, otrzymuje komplet punktów za zadanie.
 5. Ocena jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów, według kryteriów procentowych ujętych w Statucie szkoły:

– 100% – celujący

– od 90% – bardzo dobry

– 0d 75% – dobry

– od 60% – dostateczny

– od 45% – dopuszczający

– poniżej 45% – niedostateczny

Kartkówka – Sprawdzian pisemny trwający do 20 minut. Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka jest niezapowiedziana. Gdy uczeń zgłosi nieprzygotowanie nie przystępuje do pisania kartkówki. Kartkówki są oceniane według tych samych zasad co prace klasowe. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Kartkówki są do wglądu dla ucznia i jego rodziców u nauczyciela przedmiotu.

Odpowiedź ustna  – odpowiedź obejmująca materiał z trzech ostatnich lekcji. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest z odpowiedzi ustnej.

Praca domowa –  zadania domowe podlegają kontroli nauczyciela lub samokontroli, albo kontroli koleżeńskiej w czasie lekcji. W przypadku braku zadania domowego uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące zadanie na następną lekcję. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest ze sprawdzania pracy domowej.

Aktywność –  ocenie podlega zaangażowanie oraz praca indywidualna i grupowa w czasie lekcji.

Ćwiczenia i zadania wykonane w czasie lekcji – oceniania jest poprawność zadań wykonywanych w czasie lekcji i wywiązywanie się z powierzonych zadań w czasie pracy grupowej.

Prace projektowe i prace długoterminowe ­– to prace zadane do wykonania w dłuższym okresie czasu. Oceniana jest terminowość wykonania poszczególnych etapów pracy, pomysłowość zaprezentowania wyników pracy, korzystanie z różnych źródeł w celu pozyskania informacji i współpraca z innymi członkami grupy.

Zeszyt przedmiotowy – nauczyciel sprawdza staranność, czy są wykonane zadania i uzupełnione braki z czasu nieobecności ucznia, a także czy są wklejone wszystkie rozdawane informacje.

Konkursy matematyczne – nauczyciel ocena ucznia za celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych na terenie szkoły, rejonu, województwa.

Rachunek pamięciowy – będzie sprawdzany w czasie pięciominutówek – kartkówek trwających 5 minut obejmujących znajomość tabliczki mnożenie i czterech podstawowych działań – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie.

 

 • Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed rozpoczęciem sprawdzania zadań domowych, kartkówki i pięciominutówki.
 • Sposoby informowania ucznia i jego rodziców o ocenie postępów z matematyki:

– oceny umieszczane w dzienniku elektronicznym

– zebrania z rodzicami

– informacje udzielane w czasie dni otwartych i spotkań indywidualnych

– informacja ustna w czasie lekcji i wpisy w zeszycie przedmiotowym

Elżbieta Barcińska

nauczyciel matematyki