Wymagania edukacyjne WOS w roku szkolnym 2018/2019

Przedmiotowy System Oceniania – wiedza o społeczeństwie

I. Wymagania edukacyjne:

Uczeń jest obowiązany być przygotowanym do każdej lekcji oraz posiadać: podręcznik, zeszyt przedmiotowy oraz zeszyt ćwiczeń.

W danym semestrze uczeń ma prawo zgłosić dwa nieprzygotowania (m.in. brak podręcznika, zeszytu przedmiotowego lub zeszytu ćwiczeń, brak przygotowania do odpowiedzi ustnej lub do niezapowiedzianej kartkówki, brak pracy domowej). Każde kolejne nieprzygotowanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku lekcji.

Prawo do zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy zapowiedzianych kartkówek i prac klasowych.

Nieobecność na poprzednich lekcjach nie zwalnia z koniecznej znajomości przerobionego materiału.

Uczeń może jeden raz przystąpić do poprawienia oceny niedostatecznej z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na pracy klasowej. Termin może być przedłużony za zgodą nauczyciela.

Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie.

II. Metody sprawdzania osiągnięć ucznia (w nawiasach waga oceny w dzienniku elektronicznym):

  • prace klasowe (sprawdziany) obejmujące materiał nauczania z danego działu (waga 2).
  • poprawa oceny niedostatecznej z pracy klasowej (waga 2).
  • kartkówki obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji (waga 1).
  • odpowiedzi ustne obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji (waga 1).
  • prace domowe (waga 1).
  • prowadzenie zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń (waga 1).
  • współudział w prowadzeniu lekcji np. prezentacja, referat (waga 1).

Zgodnie ze Statutem Szkoły osiągnięcia ucznia z prac pisemnych punktowanych są przeliczane w następującej skali procentowej:
1) 100% – celujący;
2) od 90% – bardzo dobry;
3) od 75% – dobry;
4) od 60% – dostateczny;
5) od 45% – dopuszczający;
6) poniżej 45% – niedostateczny.

Uczeń może uzyskać ocenę cząstkową „+” za rozwiązanie prostego zadania, za udzielenie trafnej odpowiedzi, za prezentację artykułu z prasy, za aktywny i sensowny merytorycznie udział w dyskusji na lekcji lub w pracy grupowej. Uczeń, który uzyskał pięć cząstkowych ocen „+”, otrzymuje za nie ocenę bardzo dobrą o wadze 1.

Uczeń może uzyskać ocenę cząstkową „-” w wypadku, gdy nie wykazuje zainteresowania tematem realizowanym podczas zajęć, nie wypełnia obowiązków w czasie lekcji oraz nie zgłasza potrzeby uzyskania dodatkowych wyjaśnień, w wyniku czego nie potrafi wykonać aktualnie utrwalanych zadań. Uczeń, który uzyskał pięć cząstkowych ocen „-”, otrzymuje za nie ocenę niedostateczną o wadze 1.

III. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

Średnia arytmetyczna ocen wyliczana przez dziennik elektroniczny ma charakter pomocniczy i nie jest równoznaczna z oceną śródroczną i roczną. Na ocenę śródroczną i roczną wpływa postęp lub regres w zakresie wiedzy i umiejętności ucznia, a także możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do zajęć.

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania wiedzy o społeczeństwie. Przejawia szczególne zainteresowanie przedmiotem i poszerza swoją wiedzę ponad program nauczania. Potrafi udowodnić swoje zdanie używając odpowiedniej argumentacji, będącej skutkiem samodzielnie zdobytej wiedzy i przemyśleń.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania wiedzy o społeczeństwie. Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i jest samodzielny w wykonywaniu zadań. Jest zawsze przygotowany do zajęć i aktywnie w nich uczestniczy.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce. Samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Przygotowuje się do zajęć i systematycznie pracuje na lekcji.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania wiedzy o społeczeństwie. Samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności. Współpracuje w grupie, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym. Wykonuje  zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela. Niechętnie angażuje się w pracę na lekcji, często jest nieprzygotowany do zajęć.

Ocen niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy o społeczeństwie, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia. Nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności. Nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.