Wymagania edukacyjne WOS w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie  dla klasy 8
w roku szkolnym 2019/2020

 1. Na każdą lekcje WOS-u uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i podrę
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z :    
  a) wypowiedzi ustnej,
  b) pracy domowej,
  c) kartkówki ( kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
  Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  d) pisemnej pracy klasowej ( sprawdzian pisemny, test),
  e) aktywności na zajęciach szkolnych,
  f) prac projektowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnej pracy na lekcjach,
  i) pracy wykonywanej w grupach.
 1. Uczeń klasy VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych(kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 2. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 4. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:  
  a) od 98%-celujący;
  b) od 90%- bdb;
  c) od 75%- db;
  d) od 60%- dst;
  e) od 45%- dop;
  f) poniżej 45%- ndst.
  Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.
 5. Uczeń może otrzymać na semestr/ koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  b) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę.
 6. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace.
  Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie.
  Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.

 7. Inne uwagi:
  a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  c) prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

opracowała Katarzyna Rybarczyk