Generał John Roth

12 września mięliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z gen. Johnem Rothem. Jest to amerykański generał, który od dziecka modli się za Polskę. Spotkanie było bardzo ciekawe. Mogliśmy też sprawdzić swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim – zadając generałowi pytania :)

„John Roth – emerytowany generał armii USA, katolik, który na Bogu oparł swoje życie. Wielki przyjaciel Polski, Rycerz Kolumba IV stopnia, Członek LEGATUS (stowarzyszenia biznesmenów katolickich, powstałego z inspiracji Papieża Jana Pawła II). Od dziecka modlący się na Różańcu za Polskę (zgodnie z prośbą Papieża Piusa XII z 1946r. o modlitwę całego świata za Polskę). Roth poszedł w ślady ojca. Ma za sobą fronty Wietnamu i wojnę w z Zatoce Perskiej, podczas której dowodził 16 tys. żołnierzy. Wywiad dla radia WNET. ” (https://vod.gazetapolska.pl/4115-amerykanski-general-modli-sie-za-polske)

 

Narodowe Czytanie 2018

12 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. Wzięliśmy w nim udział również my :)

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki w roku szkolnym 2019/20 – Edyta Dąbrowska

 1. Uczeń jest obowiązany posiadać na każdej lekcji matematyki: zeszyt, podręcznik i zeszyt ćwiczeń/zbiór zadań, przyrządy geometryczne
 2. W danym semestrze uczeń może zgłosić trzy nieprzygotowania, każde kolejne jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nieprzygotowanie należy zgłosić nauczycielowi na początku zajęć. Nieprzygotowanie nie obejmuje zapowiedzianych kartkówek i sprawdzianów.
 3. Za aktywność na lekcji uczeń może otrzymać „+”. Pięć plusów zostaje zamienionych na ocenę bardzo dobrą (5).
 4. W przypadku nie wypełniania przez ucznia jego obowiązków w trakcie lekcji, otrzymuje  „”. Pięć minusów odpowiada ocenie niedostatecznej (1).
 5. Na zajęciach matematyki ocenie podlegają:
 • sprawdziany (obejmujące materiał nauczania z całego działu)
 • kartkówki (obejmujące materiał nauczania z trzech ostatnich lekcji)
 • odpowiedzi ustne (z trzech ostatnich lekcji)
 • wysokie wyniki w konkursach
 • aktywność na zajęciach
 • prace domowe
 • praca w grupach
 • samodzielna praca na lekcji
 1. Wagi poszczególnych ocen wynikają z zapisów Statutu Szkoły.
 2. Oceny z kartkówek nie podlegają poprawie
 3. Uczeń może jeden raz przystąpić do poprawy oceny niedostatecznej ze sprawdzianu, w nieprzekraczalnym terminie dwóch tygodni od daty oddania prac. Termin ten obowiązuje również uczniów nieobecnych na sprawdzianie.
 4. Kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który w bardzo dobrym stopniu opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności objętych programem nauczania matematyki i biegle się nimi posługuje (ze sprawdzianów otrzymywał oceny celujące i bardzo dobre, z przewagą celujących), rozwiązuje zadania o dużym stopniu trudności, proponuje nietypowe rozwiązania, osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, przejawia szczególne zainteresowania przedmiotem,

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował i sprawnie wykorzystuje pełen zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania matematyki na danym poziomie, samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań w nowych sytuacjach, sumiennie przygotowuje się do zajęć,

stopień dobry otrzymuje uczeń, który w znacznym stopniu opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania i stosuje je w praktyce, samodzielnie rozwiązuje i wykonuje typowe zadania, systematycznie pracuje na lekcji,

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania matematyki, samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, sporadycznie jest nieprzygotowany do lekcji,

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności na poziomie podstawowym, które jednak nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia w zakresie matematyki, wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu trudności, także z pomocą nauczyciela,

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki, co przekreśla możliwości dalszego kształcenia, nawet z pomocą nauczyciela nie wykonuje zadań o niewielkim stopniu trudności, nie pracuje na lekcji i często jest nieprzygotowany do zajęć.

Edyta Dąbrowska