Wymagania z języka angielskiego dla klasy III:

Uczeń powinien:

 • przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 • przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 • starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 • uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 • uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach i przepisywać z tablicy wszystkie podane przez nauczyciela informacje do zeszytu przedmiotowego;
 • rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
 • systematycznie uczyć się, aby kartkówki i odpytywanie zaliczać jak najlepiej;
 • swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 • prace klasowe,
 • kartkówki,
 • praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 • aktywność w czasie zajęć,
 • przygotowanie do lekcji,
 • inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

 Agnieszka Dziekańska

Zasady oceniania z matematyki w klasie 7 w roku szkolnym 2019/2020 i wymagania programowe na poszczególne oceny w klasie 7

ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FRANCISZKA W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Na lekcjach matematyki stosowane są elementy oceniania kształtującego (OK).

Uczeń prowadzi OK – zeszyt. OK – zeszyt to zeszyt (najlepiej formatu A4), w którym uczeń zapisuje cel lekcji, datę, kryteria sukcesu, wszystkie rozwiązywane w czasie lekcji i poza nią zadania, zadania domowe oraz refleksję po lekcji. W OK – zeszycie uczeń może również umieszczać mapy myśli i rozwiązywać zadania dodatkowe, gdy przygotowuje się do lekcji. OK – zeszyt jest sprawdzany przez nauczyciela, który wpisuje w nim informację zwrotną

 • Cele oceniania:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
  2. pomoc uczniowi w planowaniu dalszego rozwoju
  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy
  4. dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i uzdolnieniach ucznia
  5. porównywanie wiedzy i umiejętności ucznia ze standardami edukacyjnymi
  6. dokonanie klasyfikacji ucznia i sprawdzenie jego stopnia przygotowania do dalszego etapu kształcenia
 • Formy sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów:
  1. praca klasowa
  2. kartkówka
  3. praca domowa
  4. aktywność
  5. ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji
  6. prace projektowe i prace długoterminowe
  7. OK – zeszyt i zeszyt ćwiczeń
  8. konkursy matematyczne
  9. rachunek pamięciowy
 • Uczeń ma prawo zgłosić trzy nieprzygotowania w ciągu semestru.

Za nieprzygotowanie uznaje się: brak zadania domowego, brak przygotowania do pisania kartkówki, brak przyborów umożliwiających pracę na lekcji. W przypadku braku podręcznika lub zeszytu ćwiczeń uczeń zobowiązany jest do zorganizowania sobie materiałów np. korzystając z materiałów kolegi / koleżanki z ławki. Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone na początku lekcji, przed rozpoczęciem sprawdzania zadań domowych, kartkówki i pięciominutówki.

 • Sposoby informowania ucznia i jego rodziców o ocenie postępów z matematyki:

– oceny umieszczane w dzienniku elektronicznym

– zebrania z rodzicami

– informacje udzielane w czasie spotkań indywidualnych

– informacja ustna w czasie lekcji i wpisy w OK – zeszycie

Prace klasowe – odbywają się po każdym zakończonym dziale. Zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i wpisane do dziennika elektronicznego. Forma ta trwa 45 minut i dotyczy określonego zakresu materiału, omówionego wcześniej. Poprzedza je lekcja podsumowująca, na której materiał jest powtarzany i omówiony jest zakres jakiego będzie dotyczyła się praca klasowa. Nauczyciel sprawdza pracę w ciągu 14 dni, następnie omawia ją na lekcji i wyznacza termin poprawy pracy klasowej, odbywającej się poza obowiązkowymi zajęciami lekcyjnymi. Oceniana jest metoda, wykonanie i rezultat. Poprawie podlega ocena niedostateczna. Ocena niedostateczna i ocena z poprawy są wpisywane do dziennika i brane pod uwagę przy klasyfikacji. Praca klasowa jest obowiązkowa. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania pracy klasowej. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest napisać pracę klasową w czasie wyznaczonej poprawy lub terminie ustalonym z nauczycielem w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły. W przypadku powrotu do szkoły po dłuższej nieobecności (powyżej dwóch tygodni) uczeń umawia się na napisanie pracy klasowej indywidualnie z nauczycielem. Prace klasowe są przekazywane uczniom i rodzicom do zapoznania się z nimi.

Przy sprawdzaniu prac pisemnych stosowane są następujące zasady:

 1. Punkty są przyznawane tylko za czynności objęte schematem oceny. Jeżeli uczeń wykonuje obliczenia poprawnie, ale „nie na temat” nie są one punktowane.
 2. Punkty nie są przyznawane za obliczenia wynikające z wykorzystania błędnej metody.
 3. Jeżeli uczeń popełni błąd i będzie używał tego wyniku do dalszych obliczeń, a wykonywane przez niego czynności będą zgodne z tymi, jakie należałoby wykonać przy rozwiązaniu bezbłędnym, nie otrzymuje punktów za błędne czynność, ale za po pozostałe otrzymuje punkty.
 4. Jeżeli uczeń stosował metodą różną od podanej w schemacie oceny pracy pisemnej, a rozwiązanie jest w pełni poprawne, otrzymuje komplet punktów za zadanie.
 5. Ocena jest wystawiana na podstawie liczby zdobytych punktów, według kryteriów procentowych ujętych w Statucie szkoły:

– od 98% – celujący

– od 90% – bardzo dobry

– 0d 75% – dobry

– od 60% – dostateczny

– od 45% – dopuszczający

– poniżej 45% – niedostateczny

 

Kartkówka – Sprawdzian pisemny trwający do 20 minut. Obejmuje materiał z trzech ostatnich lekcji. Kartkówka może być niezapowiedziana. Gdy uczeń zgłosi nieprzygotowanie nie przystępuje do pisania kartkówki. Kartkówki są oceniane według tych samych zasad co prace klasowe. Ocena z kartkówki nie podlega poprawie. Kartkówki są przekazywane uczniom i rodzicom do zapoznania się z nimi.

Praca domowa –  zadania domowe podlegają kontroli nauczyciela lub samokontroli, albo kontroli koleżeńskiej w czasie lekcji. W przypadku braku zadania domowego uczeń otrzymuje minus. Trzy minusy skutkują oceną niedostateczną. Uczeń ma obowiązek uzupełnić brakujące zadanie na następną lekcję. W przypadku zgłoszenia nieprzygotowania uczeń zwolniony jest ze sprawdzania pracy domowej.

Aktywność –  ocenie podlega zaangażowanie oraz praca indywidualna i grupowa w czasie lekcji.

Ćwiczenia i zadania wykonane w czasie lekcji – oceniania jest poprawność zadań wykonywanych w czasie lekcji i wywiązywanie się z powierzonych zadań w czasie pracy grupowej.

Prace projektowe i prace długoterminowe ­– to prace zadane do wykonania w dłuższym okresie czasu. Oceniana jest terminowość wykonania poszczególnych etapów pracy, pomysłowość zaprezentowania wyników pracy, korzystanie z różnych źródeł w celu pozyskania informacji i współpraca z innymi członkami grupy.

OK – zeszyt – nauczyciel sprawdza staranność i czy są zapisane oraz wklejone wszystkie informacje a także czy są wykonane zadania i uzupełnione braki z czasu nieobecności ucznia.

Zeszyt ćwiczeń –  nauczyciel sprawdza czy wykonane są wszystkie zadane zadania oraz poprawność ich wykonania

Konkursy matematyczne – nauczyciel ocenia ucznia za celujące i bardzo dobre wyniki w konkursach matematycznych na terenie szkoły, rejonu, województwa.

Rachunek pamięciowy – będzie sprawdzany w czasie pięciominutówek – kartkówek trwających 5 minut obejmujących znajomość tabliczki mnożenie i czterech podstawowych działań – dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ta forma nie jest zapowiedziana, a zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia z jej pisania.

 

 

Elżbieta Barcińska

Nauczyciel matematyki

wymagania programowe klasa 7

Konkurs – kartka Wielkanocna

KONKURS PLASTYCZNO-TECHNICZNY:
„ KARTKA WIELKANOCNA DLA PODOPIECZNEGO ŚDS GÓRSKA 7”

Samorząd Uczniowski zaprasza do udziału w konkursie

„Kartka Wielkanocna dla podopiecznego Środowiskowego Domu Samopomocy Górska 7”

a) format pracy: otwierana kartka A4
b) na pierwszej stronie wykonujemy ilustracje, ozdoby, środek kartki pozostawiamy pusty
c)prace przekazujemy w podpisanych kopertachimię i nazwisko, klasa, członkom lub opiekunom SU do 09.04.2019
d) osoby biorące udział w konkursie zostaną nagrodzone, nagroda specjalna dla zdobywców 1, 2 i 3 miejsca

Serdecznie zapraszamy do udziału!
Samorząd Uczniowski

Dzień formacyjny – niedziela 7 kwietnia 2019 r.

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na dzień formacyjny
7 kwietnia 2019 r. (niedziela)

Program:
14.30 – Gorzkie Żale
15.00 – Msza święta
Po mszy św. krótkie spotkanie przy wspólnym stole – prosimy o przyniesienie ciast i napojów na symboliczny poczęstunek

Rekolekcje wielkopostne dla klas I-VII

REKOLEKCJE DLA KLAS I-VII
21-22 marca (czwartek-piątek) 2019 r.
o. Łukasz Baran CSsR, s. Nikodema Czerniecka CST
„Kto się nawróci, ten się nie smuci”

Plan rekolekcji

21 III (czwartek)

Klasy 1-3
8.00-8.45 – Msza święta – o. Łukasz
9.00-9.45 – „Zagubiona owieczka” (film) – świetlica
9.45-10.05 – przerwa śniadaniowa
10.05-10.50 – Konferencja I – kaplica – o. Łukasz/s. Nikodema
11.00-11.45 – Praca w salach z konspektem – sale
11.55-12.40  – Prezentacja prac – świetlica
12.40 – Obiad

Klasy 4-7
8.15- 8.45 – Wprowadzenie w rekolekcje i próba śpiewu – sala gimnastyczna – s. Nikodema
9.00-9.45 – Konferencja I – kaplica – o. Łukasz/s. Nikodema
9.45-10.05 – przerwa śniadaniowa
10.05-10.50 – Praca w grupach w salach
11.00-11.45 – Konferencja II – kaplica
11.55-12.40 – Nabożeństwo pokutne i sakrament spowiedzi św. – o. Łukasz, o. Terecjan
12.50-13.35 – Msza święta – o. Łukasz
13.35 – Obiad

22 III (piątek)

Klasy 1-3
8.15-8.45 – Przygotowanie do śpiewu – s. Nikodema –    świetlica
9.00-9.45 – „Syn marnotrawny” (film) – świetlica
9.45-10.05 – przerwa śniadaniowa
10.05-10.50 – Konferencja III – o. Łukasz, s. Nikodema
11.00-11.45 – Praca w salach z konspektem
11.55-12.40 –  Msza święta – kaplica – o. Łukasz
12.40 – Obiad

Klasy 4-7
8.15- 8.45 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – kaplica, o. Łukasz
9.00-9.45 – Konferencja III – kaplica – o. Łukasz
9.45-10.05 – przerwa śniadaniowa
10.05-10.50 – Praca w grupach
11.00-11.45 – Konferencja IV – kaplica – s. Nikodema
11.55-12.40 – Msza święta – kaplica – o. Łukasz
12.50-13.35– Pods. rekolekcji i pracy w gr. – sala gimn.
13.35 – Obiad

Dzień formacyjny – niedziela 17 marca 2019

Drodzy Rodzice!
Serdecznie zapraszamy na dzień formacyjny
17 marca 2019 r. (niedziela)

Program:
14.30 – Gorzkie Żale
15.00 – Msza święta
Po mszy św. krótkie spotkanie przy wspólnym stole – prosimy o przyniesienie ciast i napojów na symboliczny poczęstunek

Dzieci listy piszą

Napisane, koperty zaadresowane, znaczki naklejone, można wysyłać… :)