Przedmiotowy system oceniania – 2019/2020

Informacje ogólne
Przedmiot oceniania: język polski w klasach IV-VIII
Okres obowiązywania: rok szkolny 2019/2020

Ocenianie kształtujące
Nauczyciele języka polskiego stosują w swojej pracy elementy oceniania kształtującego.

Metody i narzędzia oraz szczegółowe zasady sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia.

Zasady obowiązujące przy ocenianiu:

Uczeń powinien:
1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
2.przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
3.starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
4.uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe);
5.uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
6.rzetelnie przygotowywać się do prac klasowych;
7.systematycznie uczyć się,
8.swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Narzędzia kontroli
W roku szkolnym 2019/2020 przewiduje się następujące sposoby sprawdzające wiedzę oraz umiejętności ucznia:

– całogodzinne prace klasowe (co najmniej dwie w ciągu semestru),
– sprawdziany gramatyczne
– testy sprawdzające wiedzę dotyczącą lektur szkolnych oraz testy gramatyczne,
– kartkówki,
– wypracowania pisane w domu i w szkole
– dyktanda,
– recytacje,
– odpowiedzi ustne
– ćwiczenia i zadania wykonywane na lekcji
– prace projektowe i prace długoterminowe/ praca zespołowa
– głośne czytanie w klasie czwartej
– w klasie ósmej próbne egzaminy ósmoklasisty oraz wszelkie formy przygotowania do egzaminu
– referaty
– aktywność na zajęciach
– prace domowe
– udział w konkursach (w zależności od wyniku)

 1. Prace klasowe oraz sprawdziany są zapowiadane tydzień wcześniej, omawiany jest ich zakres (termin zapisywany jest w dzienniku elektronicznym).
 2. Testy sprawdzające wiedzę dotyczącą znajomości treści lektury są przeprowadzane na pierwszej jednostce lekcyjnej z cyklu lekcji dotyczących omawiania danej lektury
 3. Jeśli uczeń opuścił pracę klasową, sprawdzian, test lub wypracowanie klasowe z przyczyn losowych, powinien je napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 4. Prace klasowe, testy i sprawdziany są oddawane w terminie do 2 tygodni.
 5. Wypracowania klasowe i domowe oddawane są w terminie do 21 dni od daty ich oddania (napisania).
 6. Uczeń powinien poprawić ocenę niedostateczną z pracy klasowej, sprawdzianu lub testu w ciągu dwóch tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac.
 7. Przy poprawianiu prac i pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się, a otrzymana ocena jest wpisywana do dziennika.
 8. Krótkie, 20-minutowe sprawdziany mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Nie muszą być zapowiadane.
 9. Wszystkie sprawdziany, testy i kartkówki będą ocenianie z uwzględnieniem kryterium procentowego:

98%-100%                    celujący (6)
96%-97%                       bardzo dobry + (5+)
93%-95%                       bardzo dobry (5)
90%-92%                       bardzo dobry – (5-)
85%-89%                       dobry + (4+)
80%-84%                       dobry (4)
75%-79%                       dobry – (4-)
70%-74%                       dostateczny + (3+)
65%-69%                       dostateczny (3)
60%-64%                       dostateczny – (3-)
55%-59%                       dopuszczający + (2+)
49%-54%                       dopuszczający (2)
45%-48%                       dopuszczający – (2-)
0%-44%                         niedostateczny (1)

 

 1. Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciele będą brali pod uwagę kryteria opracowane przez CKE, umieszczonymi w Informatorze przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty
 1. Przy ocenie wypowiedzi ustnych będą brane pod uwagę przede wszystkim:
  • Zgodność wypowiedzi z tematem
  • Umiejętność wyciągania wniosków
  • Słownictwo
  • Poprawność gramatyczna i stylistyczna
 1. Udział w konkursach będzie oceniany zgodnie z zapisem statutowym szkoły:

ocenę celującą – jeżeli uczestnik uzyska 100% możliwych punktów
ocenę bardzo dobrą – jeżeli uczestnik uzyska 80%
i więcej możliwych punktów
plus – jeżeli uczestnik uzyska 79% – 50% możliwych punktów

 1. Za pracę na lekcji uczniowie będą otrzymywali także plusy („+”) oraz minusy („-”)
 1. plus (+) będzie można otrzymać za:
 • aktywność na lekcji,
 • prace domowe o małym stopniu trudności,
 • pracę w grupie
 • przygotowanie materiałów wzbogacających proces lekcyjny
 • inne formy aktywności
 1. minus (-) będzie można otrzymać za:
 • brak pracy domowej
 • brak zeszytu przedmiotowego
 • podręcznika lub innych środków dydaktycznych potrzebnych do lekcji,
 • niewłaściwą pracę w grupie
 • brak zaangażowania na lekcji

Za trzy plusy uczeń otrzyma ocenę bardzo dobrą, za pięć plusów –ocenę celującą

Za trzy minusy – ocenę niedostateczną.

Rozliczanie plusów i minusów odbywa się na bieżąco.

 1. W ciągu jednego semestru uczeń może trzy razy zgłosić nieprzygotowanie do zajęć (nieprzygotowanie do odpowiedzi ustnej lub do kartkówki, brak pracy domowej, brak zeszytu przedmiotowego, ćwiczeń, podręcznika, przyborów, materiałów itp.). Zgłoszenie nieprzygotowania do zajęć nie zwalnia ucznia z zapowiedzianych prac klasowych, dyktand, testów z lektury, kartkówek oraz prac domowych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem.

Sposoby informowania ucznia i rodzica ucznia o postępach w nauce:

 • Sprawdzone i ocenione prace pisemne są udostępniane uczniom i rodzicom na ich prośbę i tylko na terenie szkoły – podczas zebrań z rodzicami, konsultacji indywidualnych oraz w terminie ustalonym wcześniej z nauczycielem
 • Rodzice mają prawo sfotografować pisemną pracę swojego dziecka, tylko na własny użytek
 • Informacje o postępach ucznia są przekazywane rodzicom:
 1. podczas zebrań z rodzicami
 2. podczas indywidualnych konsultacji
 3. poprzez adnotację w zeszycie przedmiotowym
 4. poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym

Zasady wystawiania oceny śródrocznej oraz końcowej:
Uczniowie są informowani szczegółowo o systemie oceniania ich pracy na pierwszej lekcji języka polskiego.

Nauczyciel wystawia ocenę semestralną oraz roczną w oparciu o ocenę całorocznej
i systematycznej pracy ucznia. Bierze pod uwagę możliwości ucznia oraz jego wkład pracy w przygotowanie do lekcji. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną z ocen ucznia. Noty z poszczególnych form sprawdzających wiedzę i umiejętności ucznia mają różną rangę. Zgodnie z zasadami oceniania kształtującego ocena śródroczna i roczna jest wynikiem dokonanej przez nauczyciela analizy ocen sumujących i wyrażana jest stopniem. Jeśli oceny ucznia wahają się między dwoma stopniami lub uczeń z powodu usprawiedliwionych nieobecności nie miał możliwości porównywalnej z innymi uczniami zaprezentowania swojej wiedzy, nauczyciel stawia przed nim dodatkowe zadania, dzięki którym można otrzymać ocenę lepszą.

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń spełniający jedno z kryteriów:

 • Uczeń, który z większości prac klasowych, sprawdzianów i testów otrzymał oceny celujące
 • Uczeń z tytułem laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź ponad wojewódzkim
 • Uczeń będący finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej

Dodatkowym kryterium jest stosunek ucznia do przedmiotu, przejawiający się w sumienności, samodzielności w poszerzaniu swej wiedzy, dociekliwości.

Uczniowie z opiniami oraz orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
Wszystkie kryteria oceny ucznia są dostosowywane do możliwości uczniów posiadających opinie lub orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Prace pisemne uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią  (wypracowania, sprawdziany z nauki o języku i z literatury) oceniane będą przede wszystkim ze względu na ich zawartość merytoryczną (treść, zakres wiedzy), a nie ze względu na ich poprawność ortograficzną, czy poziom graficzny pisma. Każda opinia i orzeczenie są analizowane szczegółowo, ponieważ zalecenia dla poszczególnych osób różnią się.

 

 

 

 

XVI Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej „Usłysz Panie, moje słowa”

Zakończyły się przesłuchania w szesnastej edycji Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Religijnej „Usłysz, Panie, moje słowa” organizowanego przez Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej oraz przez Katolicki Zespół Edukacyjny im. Piotra Skargi (finałowe przesłuchania odbyły się 30.10.2018r.).

Uczeń naszej szkoły, Maksymilian Chudzik (kl. 4b), został laureatem konkursu, zdobywając
I miejsce. Jesteśmy dumni i gratulujemy.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Kardynał Kazimierz Nycz (Arcybiskup Metropolita Warszawski)
Aurelia Michałowska (Mazowiecki Kurator Oświaty)
Krzysztof Strzałkowski (Burmistrz Dzielnicy Warszawa Wola)

Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się dnia 10 listopada o godz. 10.00
w Muzeum Kolekcji Jana Pawła II
(Galeria Porczyńskich  pl. Bankowy 3)

Konkurs prozatorski dla młodzieży im. Dostojewskiego

Wydawnictwo św. Macieja Apostoła  

zaprasza młodzież w wieku 13-19 lat
do wzięcia udziału
w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Fiodora M. Dostojewskiego
na utwór prozatorski:

W poszukiwaniu Boga w człowieku

Opowiedz innym w formie literackiej o swoim osobistym poszukiwaniu Boga. Daj świadectwo o własnych wątpliwościach lub odnalezieniu Tajemnicy Istnienia.
Czekamy na twoje opowiadanie lub esej do dnia 1 lutego 2019.

regulamin konkursu

 Swój tekst prześlij e-mailem do Wydawnictwa św. Macieja Apostoła:                          wydawnictwomacieja@gmail.com

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego”

Zachęcamy uczniów klas 4-8 naszej szkoły do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Obraz a słowo. Literacki opis dzieła malarskiego.” Konkurs organizowany jest Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Tematem opisu dzieła sztuki w XV edycji konkursu będzie obraz Jacka Malczewskiego Przeznaczenie ze zbiorów Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu.

Termin składania prac u nauczycieli polonistów mija 7 stycznia 2019 roku.

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej

regulamin konkursu

Zgłoszenia przyjmują panie polonistki

Agnieszka Goszczycka
Katarzyna Łyłka

 

Generał John Roth

12 września mięliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z gen. Johnem Rothem. Jest to amerykański generał, który od dziecka modli się za Polskę. Spotkanie było bardzo ciekawe. Mogliśmy też sprawdzić swoją umiejętność posługiwania się językiem angielskim – zadając generałowi pytania :)

„John Roth – emerytowany generał armii USA, katolik, który na Bogu oparł swoje życie. Wielki przyjaciel Polski, Rycerz Kolumba IV stopnia, Członek LEGATUS (stowarzyszenia biznesmenów katolickich, powstałego z inspiracji Papieża Jana Pawła II). Od dziecka modlący się na Różańcu za Polskę (zgodnie z prośbą Papieża Piusa XII z 1946r. o modlitwę całego świata za Polskę). Roth poszedł w ślady ojca. Ma za sobą fronty Wietnamu i wojnę w z Zatoce Perskiej, podczas której dowodził 16 tys. żołnierzy. Wywiad dla radia WNET. ” (https://vod.gazetapolska.pl/4115-amerykanski-general-modli-sie-za-polske)

 

Narodowe Czytanie 2018r.

8 września br. odbyło się Narodowe Czytanie. U nas w szkole zorganizowaliśmy ten dzień 12.09. My również wzięliśmy w nim udział.

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Narodowe Czytanie 2018

12 września odbyło się w naszej szkole Narodowe Czytanie. Wzięliśmy w nim udział również my :)

Znalezione obrazy dla zapytania narodowe czytanie 2018

Lektury obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 4a i 4b
1. René Goscinny, Jean-Jacques Sempé, Mikołajek                         15.10.2018
2. Charles Perrault, Kopciuszek                                                        19.11.2018
3. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa                                          07.01.2019 
4. Frances Hodgson Burnett, Tajemniczy ogród                                25.02.2019
5. Janusz Korczak, Król Maciuś Pierwszy                                           08.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 5
1. Prus Bolesław , Katarynka i Kamizelka (2 nowele)                          – 08.10.2018
2. Ferenc Molnár, Chłopcy z placu broni                                            12.11.2018
3. Clive Staples Lewis, Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa                                                                                                                                        14.01.2019
4. Lewis Carroll, Alicja w Krainie Czarów                                             18.03.2019
5. Sienkiewicz Henryk , W pustyni i w puszczy                                      06.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6a
1. Lem Stanisław, Bajki robotów                                                          – 01.10.2018
2. Tolkien John Ronald Reuel , Hobbit, czyli tam i z powrotem             – 12.11.2018
3. Domańska Antonina, Historia żółtej ciżemki                                    – 10.12.2018
4. Montgomery Lucy Maud , Ania z Zielonego Wzgórza                      – 18.02.2019
5. Verne Juliusz, W 80 dni dookoła świata;                                          – 18.03.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 6b
1. Antonina Domańska, Historia żółtej ciżemki                                    01.10.2018
2. Lucy Maud Montgomery, Ania z Zielonego Wzgórza                       26.11.2018
3. John Ronald Reuel Tolkien, Hobbit, czyli tam i z powrotem              21.01.2019
4. Stanisław Lem, Bajki robotów                                                           – 04.03.2019
5. Juliusz Verne, W 80 dni dookoła świata                                            – 13.05.2019 

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 7a i 7b
1. Aleksander Fredro, Zemsta                                                              – 25.09.2018
2. Adam Mickiewicz, Dziady II                                                                – 16.10.2018
3. Henryk Sienkiewicz, Quo vadis                                                          – 20.11.2018
4. Dickens Charles, Opowieść wigilijna                                                  – 11.12.2018
5. Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy                                                            – 12.02.2019
6. Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze                                        – 05.03.2019
7. Stefan Żeromski, Siłaczka                                                                  – 12.03.2019
8. Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz                                                          – 02.04.2019
9. Henryk Sienkiewicz, Latarnik                                                              – 09.04.2019

LEKTURY OBOWIĄZUJĄCE W KLASIE 8
1. Kamiński Aleksander, Kamienie na szaniec                                         – 26.09.2018
2. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz                                                            – 17.10.2018
3. Antoine de Saint Exupery, Mały Książę                                                 – 21.11.2018
4. Sienkiewicz Henryk, Krzyżacy                                                               – 13.02.2019
5. Żeromski Stefan, Syzyfowe prace                                                          – 13.03.2019
6. Fiedler Arkady, Dywizjon 303                                                                – 10.04.2019