Spotkania formacyjne – terminy

14 września 2018

18 października 2018 (Różańce)

8 listopada 2018

13 grudnia 2018 (Medaliki)

10 stycznia 2019 (Książeczki)

14 lutego 2019

14 marca 2019

11 kwietnia 2019

Lista lektur – klasa III – semestr I

 1.  M. Kownacka „Kajtkowe przygody” – 25 X
 2. W. Chotomska „Dzieci pana Astronoma” – 19 XI
 3. H. Ch. Andersen „Dziewczynka z zapałkami” –  3 XII
 4. A. Lindgren „Dzieci z Bullerbyn” –  14 XII
 5. J. Porazińska „O dwunastu miesiącach” – 2 I

Wyprawa do sadu

W czwartek 13 września, po lekcjach, wybraliśmy się na wycieczkę do sadu w Mrokowie. Wśród jabłoni poruszaliśmy się w skrzyniach ciągniętych przez traktor. Brykaliśmy na trampolinie, zjedliśmy pyszne ciasto, a na koniec każdy upiekł sobie kiełbasę. Do domów wróciliśmy bogatsi o torby pełne jabłek i śliwek. Wkrótce pokażemy więcej zdjęć ;)

Wymagania edukacyjne – klasa I

 

EDUKACJA POLONISTYCZNA W zakresie umiejętności społecznych warunkujących porozumiewanie się i kulturę języka uczeń:

·         Obdarza uwagą dzieci i dorosłych, słucha ich wypowiedzi i chce zrozumieć, co przekazują. Komunikuje w jasny sposób swoje spostrzeżenia, potrzeby i odczucia.

·         W kulturalny sposób zwraca się do rozmówcy, mówi na temat, zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób, dostosowuje ton głosu do sytuacji, np. nie mówi zbyt głośno.

·         Uczestniczy w rozmowie na tematy związane z życiem rodzinnym i szkolnym, także inspirowane literaturą.

W zakresie umiejętności czytania i pisania uczeń:

·         Rozumie sens kodowania oraz dekodowania informacji.

·         Odczytuje uproszczone rysunki, piktogramy, znaki informacyjne i napisy.

·         Zna wszystkie litery alfabetu, czyta i rozumie proste, krótkie teksty.

·         Pisze proste, krótkie zdania: przepisuje, pisze z pamięci. Dba o estetykę i poprawność graficzną pisma (przestrzega zasad kaligrafii).

·         Posługuje się ze zrozumieniem określeniami: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie.

·         Interesuje się książką i czytaniem. Słucha w skupieniu czytanych utworów (np. baśni, opowiadań, wierszy). W miarę swoich możliwości czyta lektury wskazane przez nauczyciela.

·         Korzysta z pakietów edukacyjnych (np. zeszytów ćwiczeń i innych pomocy dydaktycznych) pod kierunkiem nauczyciela.

W zakresie umiejętności wypowiadania się w małych formach teatralnych uczeń:

·         Uczestniczy w zabawie teatralnej, ilustruje mimiką, gestem, ruchem zachowania bohatera literackiego lub wymyślonego.

·         Rozumie umowne znaczenie rekwizytu i umie posłużyć się nim w odgrywanej scence.

·         Odtwarza z pamięci teksty dla dzieci, np. wiersze, piosenki, fragmenty prozy.

EDUKACJASPOŁECZNA Uczeń :

·         Potrafi odróżnić, co jest dobre, a co złe w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi.

·         Wie, że warto być odważnym, mądrym i pomagać potrzebującym.

·         Wie, że nie należy kłamać lub zatajać prawdy.

·         Współpracuje z innymi w zabawie, w nauce szkolnej i w sytuacjach życiowych.

·         Przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych, grzecznie zwraca się do innych w szkole, w domu i na ulicy.

·         Wie, co wynika z przynależności do rodziny, jakie są relacje między najbliższymi, wywiązuje się z powinności wobec nich.

·         Ma rozeznanie, że pieniądze otrzymuje się za pracę. Dostosowuje swe oczekiwania do realiów ekonomicznych rodziny.

·         Zna zagrożenia ze strony ludzi. Wie, do kogo i w jaki sposób należy się zwrócić o pomoc.

·         Wie, gdzie można bezpiecznie organizować zabawy, a gdzie nie można i dlaczego.

·         Potrafi wymienić status administracyjny swojej miejscowości (wieś, miasto).

·         Wie, czym zajmuje się, np. policjant, strażak, lekarz, weterynarz, wie, jak można się do nich zwrócić o pomoc.

·         Wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a Polska znajduje się w Europie. Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn narodowy), rozpoznaje flagę i hymn Unii Europejskiej.

EDUKACJA PRZYRODNICZA W zakresie rozumienia i poszanowania świata roślin i zwierząt uczeń:

·         Rozpoznaje rośliny i zwierzęta żyjące w takich środowiskach przyrodniczych, jak park, las, pole uprawne, sad i ogród (działka).

·         Zna sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku: odloty i przyloty ptaków, zapadanie w sen zimowy.

·         Wymienia warunki konieczne do rozwoju roślin i zwierząt w gospodarstwie domowym, w szkolnych uprawach i hodowlach, itp.. Prowadzi proste hodowle i uprawy (w szczególności w kąciku przyrody).

·         Wie, jaki pożytek przynoszą zwierzęta środowisku: niszczenie szkodników przez ptaki, zapylanie kwiatów przez owady, spulchnianie gleby przez dżdżownice.

·         Zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka: wypalanie łąk i ściernisk, zatruwanie powietrza i wód, pożary lasów, wyrzucanie odpadów i spalanie śmieci, itp. Chroni przyrodę: nie śmieci, szanuje rośliny, zachowuje ciszę w parku i w lesie, pomaga zwierzętom przetrwać zimę i upalne lato.

·         Zna zagrożenia ze strony zwierząt (niebezpieczne i chore zwierzęta) i roślin (np. trujące owoce, liście i grzyby) i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

·         Wie, że należy oszczędzać wodę. Wie, jakie znaczenie ma woda w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

·         Wie, że należy segregować śmieci. Rozumie sens stosowania opakowań ekologicznych.

W zakresie rozumienia warunków atmosferycznych uczeń:

·         Obserwuje pogodę i prowadzi obrazkowy kalendarz pogody.

·         Wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, i stosuje się do podanych informacji o pogodzie, np. ubiera się odpowiednio do pogody.

·         Nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku, podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody.

·         Zna zagrożenia ze strony zjawisk przyrodniczych, takich jak: burza, huragan, powódź, pożar, i wie, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.

EDUKACJA MATEMATYCZNA W zakresie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki uczeń:

·         Ustala równoliczność mimo obserwowanych zmian w układzie elementów w porównywanych zbiorach.

·         Układa obiekty (np. patyczki) w serie rosnące i malejące, numeruje je, wybiera obiekt w takiej serii, określa następne i poprzednie obiekty Klasyfikuje obiekty: tworzy kolekcje, np. zwierzęta, zabawki, rzeczy do ubrania.

·         W sytuacjach trudnych i wymagających wysiłku intelektualnego zachowuje się rozumnie, dąży do wykonania zadania.

·         Wyprowadza kierunki od siebie i innych osób, określa położenie obiektów względem obranego obiektu, orientuje się na kartce papieru, aby odnajdywać informacje (np. w lewym górnym rogu) i rysować strzałki we właściwym kierunku.

·         Dostrzega symetrię w rysunkach. Zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub pomniejszeniem drugiej. Kontynuuje regularny wzór (np. szlaczek).

W zakresie liczenia i sprawności rachunkowych uczeń:

·         Sprawnie liczy obiekty (dostrzega regularność dziesiątkowego systemu liczenia), wymienia kolejne liczebniki od wybranej liczby, także wspak (zakres do 20). Zapisuje liczby cyframi (zakres do 10).

·         Wyznacza sumy (dodaje) i różnice (odejmuje), manipulując obiektami lub rachując na zbiorach zastępczych, np. na palcach, sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie do 10, poprawnie zapisuje te działania.

·         Radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania.

·         Zapisuje rozwiązanie zadania z treścią przedstawionego słownie w konkretnej sytuacji, stosując zapis cyfrowy i znaki działań.

W zakresie pomiaru:

·         uczeń mierzy długość, posługując się, np. linijką.

·         Porównuje długości obiektów.

·         Potrafi ważyć przedmioty. Różnicuje przedmioty cięższe, lżejsze.

·         Wie, że towar w sklepie pakowany jest według wagi.

·         Odmierza płyny kubkiem i miarką litrową.

·         Nazywa dni w tygodniu i miesiące w roku. Orientuje się, do czego służy kalendarz i potrafi z niego korzystać. Rozpoznaje czas na zegarze w takim zakresie, który pozwala mu orientować się w ramach czasowych szkolnych zajęć i domowych obowiązków.

W zakresie obliczeń pieniężnych uczeń:

·         Zna będące w obiegu monety. Radzi sobie w sytuacji kupna i sprzedaży.

ZAJĘCIAKOMPUTEROWE Uczeń:

·         Posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury.

·         Wie, jak trzeba korzystać z komputera, żeby nie narażać własnego zdrowia.

·         Stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.

ZAJĘCIA TECHNICZNE W zakresie wychowania technicznego uczeń:

·         Wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej i dziś siły przyrody (wiatr, wodę).

·         Zna ogólne zasady działania urządzeń domowych (np. latarki, odkurzacza, zegara), posługuje się nimi, nie psując ich.

·         Buduje z różnorodnych przedmiotów dostępnych w otoczeniu, np. szałas, namiot, tor przeszkód. W miarę możliwości konstruuje urządzenia techniczne z gotowych zestawów do montażu, samochody, samoloty, domy.

W zakresie dbałości o bezpieczeństwo własne i innych uczeń:

·         Utrzymuje porządek wokół siebie (na swoim stoliku, w sali zabaw, w szatni, w ogrodzie), sprząta po sobie i pomaga innym w utrzymaniu porządku.

·         Zna zagrożenia wynikające z niewłaściwego używania narzędzi i urządzeń technicznych.

·         Wie, jak należy bezpiecznie poruszać się na drogach (w tym na rowerze) i korzystać ze środków komunikacji. Wie jak trzeba się zachować w sytuacji wypadku, np. umie powiadomić dorosłych, zna numery alarmowe.

 

Zasady oceniania w klasach I-III

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:

   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,

   • zachowanie ucznia.

  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.

  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:

   • uczniowi w czasie lekcji;

   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.

  4. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:

    A – celujący – 100 %

    B – bardzo dobry – od 90%

    C – dobry – od 75%

    D – dostateczny – od 60%

    E – dopuszczający – od 45%

    F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.

   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.

   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:

    prace klasowe,

 

kartkówki,

 

pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,

 

praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,

 

wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,

 

prace domowe,

 

aktywność;

 

inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe

   1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).

   2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.

   3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.

   4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.

   5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.

   6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.

   7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:

    postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;

 

wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;

 

postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;

 

dbałość o honor i tradycje szkoły;

 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.

   1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.

   2. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;

   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;

   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;

   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;

   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;

   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;

   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;

   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE – klasa III – 2018/2019

 

PODSTAWOWE ROZSZERZONE
Uczeń:

 • czyta poprawnie i płynnie opracowane wcześniej teksty,
 • czyta po  cichu i głośno  ze zrozumieniem krótkie teksty, wyodrębniając bohaterów; czas i miejsce akcji;
 • czyta ze zrozumieniem polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role,
 • uważnie słucha wypowiedzi innych osób oraz czytanych tekstów,
 • wyszukuje w tekście potrzebne informacje,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników przeznaczonych dla dzieci,
 • recytuje wiersze z pamięci z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu,
 • czyta książki wybrane przez siebie i wskazane przez nauczyciela oraz wypowiada się na ich temat,
 • wypowiada się swobodnie, spontanicznie w formie kilkuzdaniowej wypowiedzi na określony temat,
 • pisze czytelnie, płynnie zdania i krótkie teksty z zachowaniem poprawnego kształtu liter, proporcji oraz właściwego rozmieszczenia,
 • nie zawsze poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne,
 • przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • pisze teksty z pamięci i ze słuchu, dba o poprawność gramatyczną, ortograficzną i interpunkcyjną,
 • zna formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, notatka do kroniki,
 • pisze krótkie opowiadanie, opis,  list, życzenia, zaproszenie, ogłoszenie, notatkę,
 • pisze krótkie opowiadania twórcze zainspirowane przez nauczyciela, nie zawsze zachowuje pełną strukturę opowiadania,
 • tworzy swobodnie kilkuzdaniowe ustne i pisemne wypowiedzi na określony temat,
 • rozpoznaje i układa wszystkie rodzaje zdań,
 • potrafi dokonać klasyfikacji wyrazów na rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki, z danego zbioru wyrazów,
 • rozumie pojęcia: wyraz, głoska, litera, sylaba, zdanie,
 • bierze udział w zabawach teatralnych, przygotowuje proste rekwizyty,
Uczeń:

 • czyta płynnie, poprawnie i wyraziście każdy tekst, stosując pauzy gramatyczne i logiczne,
 • czyta po cichu i głośno ze zrozumieniem, wyodrębniając bohaterów czas, miejsce i zdarzenia z zachowaniem kolejności, określa nastrój utworu, swoje wypowiedzi popiera odpowiednimi fragmentami tekstu;
 • czyta ze zrozumieniem teksty o różnorodnej tematyce oraz polecenia i instrukcje,
 • czyta z podziałem na role oddając nastrój, przeżycia bohaterów,
 • sprawnie korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji  np. z podręczników, albumów, encyklopedii, słowników, internetu,
 • recytuje wiersze oraz krótkie fragmenty prozy z zastosowaniem odpowiedniej intonacji, tempa, pauz, siły głosu, akcentu logicznego,
 • systematycznie rozwija zainteresowania czytelnicze,
 • wypowiada się na podane tematy, używając zdań rozwiniętych poprawnych pod względem gramatycznym i stylistycznym, stosuje zdania złożone i bogate słownictwo;  używa wyrazów bliskoznacznych,
 • pisze w zeszycie w jedną linię z zachowaniem prawidłowego kształtu liter, proporcji oraz właściwego ich łączenia w wyrazach,
 • poprawnie stosuje w piśmie znaki interpunkcyjne, wielką literę,
 • bezbłędnie przepisuje teksty z tablicy i innych źródeł,
 • zna i stosuje reguły gramatyczne i ortograficzne,
 • pisze listy, życzenia, zaproszenia, opisy przedmiotów z uwzględnieniem ich charakterystycznych cech,
 • samodzielnie układa i pisze opowiadania o prawidłowej strukturze, używa zdań złożonych,
 • tworzy dłuższe, pisemne wypowiedzi na dany temat,
 • rozpoznaje w tekście rzeczowniki, czasowniki, przymiotniki,
 • aktywnie uczestniczy w zabawach teatralnych, samodzielnie przygotowuje proste rekwizyty i posługuje się nimi,
 • potrafi zapisać cyframi, odczytuje i porównuje liczby w zakresie 1000,
 • dodaje i odejmuje w zakresie 100 (bez algorytmów działań pisemnych), sprawdza wyniki odejmowania za pomocą dodawania,
 • pamięciowo mnoży i dzieli liczby w zakresie  tabliczki mnożenia; sprawdza dzielenie  za pomocą mnożenia,
 • rozwiązuje równania jednodziałaniowe z niewiadomą w postaci okienka,
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe na porównywanie różnicowe, ale bez porównywania ilorazowego,
 • podejmuje próby rozwiązywania zadań złożonych,
 • zna monety i banknoty będące w obiegu,
 • stosuje praktyczne, proste obliczenia zegarowe oraz w zakresie mierzenia, ważenia, odmierzania płynów,
 • stosuje jednostki: milimetr, centymetr, metr,  kilometr, kilogram, pół kilograma, dekagram, gram, litr, pół litra, ćwierć litra,
 • odczytuje wskazania zegarów w systemie 12- i 24-godzinnym,
 • posługuje się pojęciami: godzina, pół godziny, kwadrans, minuta,
 • zapisuje daty różnymi sposobami,
 • odczytuje i zapisuje liczby w systemie rzymskim  I-XII,
 • odczytuje temperaturę (bez konieczności posługiwania się liczbami ujemnymi np. 3 stopnie mrozu, 3 stopnie poniżej zera),
 • rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
 • rysuje odcinki o podanej długości.
 • oblicza obwody prostokątów, kwadratów i trójkątów;
 • rysuje drugą połowę figury symetrycznej,
 • zapisuje cyframi, odczytuje i porównuje liczby w szerszym zakresie,
 • sprawnie dodaje i odejmuje w zakresie 100,
 • wykonuje łatwe obliczenia  w zakresie 1000,
 • podejmuje próby obliczania sum i różnic różnymi sposobami,
 • biegle mnoży i dzieli w zakresie 100,
 • rozumie pojęcia: suma, składnik, różnica, odjemna, odjemnik, iloczyn, czynnik, iloraz, dzielna, dzielnik,
 • przestrzega kolejności wykonywanych działań,
 • rozwiązuje złożone zadania tekstowe,
 • rozwiązuje zadania tekstowe o różnym stopniu trudności,
 • sprawnie odczytuje wskazania zegara oraz dokonuje obliczeń zegarowych.

 

 

 

 

 

 • zna zasady poruszania się po drogach oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny podczas zajęć, nazywa podstawowe znaki drogowe,
 • dostrzega niebezpieczeństwa związane np. z kąpielą, zabawą na śniegu i lodzie, urządzeniami elektrycznymi, lekami, zjawiskami atmosferycznymi, zagrożenia ze strony zwierząt,
 • obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze, analizuje je i wiąże przyczynę ze skutkiem,
 • opisuje życie w różnych ekosystemach (las, ogród, park, łąka, zbiorniki wodne);
 • odróżnia krajobrazy Polski,
 •  rozpoznaje rośliny i zwierzęta typowe dla wybranych regionów Polski, rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta egzotyczne,
 • potrafi wymienić podstawowe warunki niezbędne do życia roślinom i zwierzętom,
 • wie, jakie korzyści czerpie człowiek z hodowli roślin i zwierząt,
 • wie, jakie wpływ ma powietrze i woda na życie ludzi, roślin i zwierząt,
 • wie, jakie są typowe zjawiska atmosferyczne (opady, zachmurzenie, wiatry); obserwuje pogodę,
 • nazywa zjawiska charakterystyczne dla różnych pór roku,
 • zna podstawowe zasady zdrowego odżywiania się,
 • nazywa podstawowe części ciała i organy wewnętrzne zwierząt i ludzi,
 • zna zasady segregowania odpadów,
 • wie, jak należy zachować się w sytuacjach różnych zagrożeń,
 • przeprowadza różnorodne doświadczenia, wyciąga wnioski,
 • nazywa charakterystyczne elementy typowych krajobrazów Polski (nadmorskiego, nizinnego, górskiego) i ich wpływ na warunki życia ludzi, roślin i zwierząt,
 • przestrzega zasad właściwego odżywiania,
 • stara się zapobiegać zniszczeniom w przyrodzie,
 • interesuje się światem przyrody, systematycznie poszerza wiadomości,
 • rozpoznaje rodzaje maszyn i środków transportu, podstawowe narzędzia, urządzenia informatyczne i elektryczne,
 • rozróżnia rodzaje budowli: budynki mieszkalne, biurowe, przemysłowe, wieżę, tunele, mosty,
 • wie, jak ludzie wykorzystywali dawniej siły natury,
 • potrafi powiedzieć, jak działa wybrane urządzenie domowe,
 • posługuje się komputerem w zakresie uruchamiania programu,
 • sprawnie posługuje się klawiaturą i myszą,
 • samodzielnie wykonuje rysunki w edytorze grafiki Paint,
 • wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe, umie wybrać informacje ze wskazanej przez nauczyciela strony; dostrzega na stronie elementy aktywne,
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, internetu i multimediów,
 • stosuje się do regulaminu w pracowni komputerowej,
 • samodzielnie pisze litery, cyfry, wyrazy, zdania, korzystając z edytora tekstu Word,
 • zapisuje i drukuje opracowany samodzielnie tekst lub rysunek,
 • potrafi kopiować i wstawiać elementy grafiki w dokumenty tekstowe,
 • przegląda wybrane przez nauczyciela strony internetowe i potrafi tę wiedzę wykorzystać w praktyce,
 • rozumie, jak niebezpieczne jest podawanie swoich danych w kontaktach za pomocą multimediów,
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, oraz efekty własnych działań,
 • nawiązuje pozytywne kontakty w grupie, właściwie reaguje w sytuacjach trudnych, niebezpiecznych,
 • rozumie swoje role i przestrzega norm postępowania jako członek różnych społeczności,
 • wykazuje szacunek i zrozumienie dla innych osób (formy grzecznościowe),
 • jest chętny do pomocy,
 • poznaje pracę ludzi różnych zawodów i rozumie jej znaczenie,
 • zna symbole narodowe,
 • wykazuje poczucie tożsamości kulturowej, historycznej i narodowej,
 • wie, że są ludzie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski, dla świata,
 • rozpoznaje flagę i hymn UE,
 • zna numery alarmowe,
 • wykazuje troskę o zdrowie, higienę, porządek i czystość otoczenia,
 • bezpiecznie posługuje się podstawowymi przyborami,
 • przestrzega ustalonych reguł.
 • przewiduje i ocenia własne postępowanie, efekty działań własnych i innych,
 • jest otwarty na nowe sytuacje i potrafi się w nich odnaleźć,
 • chętnie uczestniczy w działaniach charytatywnych na rzecz potrzebujących pomocy,
 • zna i zawsze przestrzega praw oraz chętnie wypełnia obowiązki ucznia, dziecka,

 

 

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III – edukacja wczesnoszkolna (2018)

Zasady ogólne 

  1. Ocenianiu podlegają:
   • osiągnięcia i postępy edukacyjne ucznia,
   • zachowanie ucznia.
  2. Oceny są jawne dla uczniów i jego rodziców.
  3. Ocenione pisemne prace są udostępniane:
   • uczniowi w czasie lekcji;
   • rodzicom podczas dni otwartych, zebrań i spotkań indywidualnych.
  4. start=”4″>

  5. Rodzic ma obowiązek systematycznego zapoznawania się z informacjami dotyczącymi oceniania, zachowania i sprawami organizacyjnymi.

 

Ocenianie z zajęć edukacyjnych – informacje szczegółowe

   1. W ocenianiu bieżącym stosuje się skalę:
   • A – celujący – 100 %
   • B – bardzo dobry – od 90%
   • C – dobry – od 75%
   • D – dostateczny – od 60%
   • E – dopuszczający – od 45%
   • F – niedostateczny – poniżej 45%

W powyższej skali stosuje się plusy i minusy. Oceny opatrzone są komentarzem nauczyciela.

   1. W ocenianiu ucznia stosuje się elementy oceniania kształtującego zwane w skrócie OK.
   2. Nauczyciele przekazują uczniom ustnie lub pisemnie informacje o osiągnięciach edukacyjnych pomagające w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak dalej powinien się uczyć; informacje te mogą również pochodzić od innego ucznia – ocena koleżeńska lub być wynikiem samooceny.
   3. Ocenianie bieżące odbywa się w następujących formach:
   • prace klasowe,
   • kartkówki,
   • pisanie z pamięci, pisanie ze słuchu,
   • praca na lekcji – ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji, aktywność,
   • wypowiedzi ustne, czytanie, recytacja,
   • prace domowe,
   • aktywność;
   • inne formy – np. praca w grupach, prace dodatkowe
   1. Prace klasowe zapowiadane są z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem (za wyjątkiem sprawdzianu diagnostycznego).
   2. W tygodniu mogą odbyć się maksymalnie trzy prace klasowe i nie więcej niż jedna w danym dniu.
   3. Kartkówki nie wymagają zapowiadania.
   4. Uczeń, który nie uczestniczył w pracy klasowej ma obowiązek napisać ją w terminie i formie ustalonej przez nauczyciela.
   5. Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (notatki z lekcji, prace domowe itp.) uczeń powinien uzupełniać na bieżąco.
   6. Wszystkie nieprzygotowania są zaznaczane w dzienniku w postaci minusa.
   7. Za aktywność uczeń może otrzymać plusa ( 10 plusów = A ).

 

Ocenianie zachowania

   1. Ocenie zachowania podlegają następujące elementy:
   • postawa moralna i społeczna ucznia, takt i kultura w stosunkach z ludźmi ze szczególnym odniesieniem do zasad zawartych w Dekalogu;
   • wywiązywanie się z obowiązków ucznia, sumienność w nauce, frekwencja;
   • postępowanie zgodnie z katolickim charakterem szkoły;
   • dbałość o honor i tradycje szkoły;
   • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, regulaminów, dbałość o zdrowie swoje i innych; dbałość o piękno mowy ojczystej i własny wygląd zewnętrzny.
   1. W bieżącym ocenianiu zachowania uczniów stosuje się graficzne skróty opisów w dzienniku elektronicznym w postaci znaków: „+” oznacza pozytywne przejawy zachowania ucznia dotyczące wywiązywania się ucznia z jego obowiązków, respektowania norm moralnych i zasad współżycia społecznego; „-” oznacza negatywne przejawy zachowania ucznia. Nauczyciel może dodatkowo wpisać komentarz odnośnie zachowania ucznia.
   1. Dla uczniów klasy I – III wprowadza się wyróżnienie: „Wzorowy uczeń” przyznawane na koniec roku szkolnego w formie dyplomu.

Uczeń, który otrzymuje wyróżnienie „Wzorowy uczeń” spełnia następujące kryteria:

   • uczestniczy w przejawach życia religijnego organizowanego przez szkołę i zachowuje się z szacunkiem w kościele, kaplicy oraz w innych miejscach tego wymagających;
   • wyróżnia się wysokim poziomem kultury osobistej i taką postawę prezentuje wobec innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, a także w swoim otoczeniu i na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę;
   • punktualnie przychodzi na zajęcia, ma nie więcej niż 8 spóźnień w ciągu semestru;
   • aktywnie uczestniczy w zajęciach;
   • przestrzega ustalonych w klasie zasad;
   • jest przygotowany do zajęć, na czas odrabia prace domowe;
   • dba o podręczniki i przybory szkolne, strój i mienie szkolne – utrzymuje porządek na stanowisku pracy i na swojej półce;
   • jest koleżeński i chętnie pomaga innym.

Oceniana jest całościowa postawa ucznia, dlatego rażące nieprzestrzeganie jednego z kryteriów dyskwalifikuje ucznia z otrzymania wyróżnienia „Wzorowy uczeń”.

Wyróżnienie „Wzorowy uczeń” ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę oceny zachowania danego ucznia uzyskane od innych nauczycieli.

Śródroczne i roczne oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania są ocenami opisowymi.

 (Wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Franciszka)

 

 

 

Zielona szkoła – dzień trzeci

Trzeci dzień zielonej szkoły prawie za nami. Wczoraj wieczorem ucztowaliśmy przy ognisku, a później odbył się quiz wiedzy. Pytania były rozmaite, ale potrafiliśmy odpowiedzieć na wiele z nich. Nasze koleżanki Kasia i Hania N. zajęły pierwsze miejsce w konkursie czystości.  Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie konkursu plastycznego.
Ostatniego dnia zwiedziliśmy Ostrów Lednicki, zobaczyliśmy miejsce, w którym prawdopodobnie Mieszko I przyjął chrzest. Szukaliśmy również rożnych przedmiotów z dawnych czasów. Po pysznym obiedzie wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Zielona szkoła – dzień drugi

Drugi dzień dobiega końca.  Zwiedziliśmy Biskupin, który przywitał nas drobnym deszczem. Każdy miał okazję strzelać z łuku.  Poznaliśmy historię Biskupina i jego mieszkańców. Później słońcem przywitała nas Wenecja. Zwiedziliśmy Muzeum Kolei Wąskotorowej i ruiny zamku. Na koniec przejechaliśmy kolejką do Biskupina, skąd odebrał nas pan kierowca. Po pysznym obiedzie trwają zawody sportowe. Wieczorem czeka na nas jeszcze ognisko.

Zielona szkoła – dzień pierwszy

Pierwszy dzień zielonej szkoły dobiega końca.  Podróż minęła nam spokojnie i dość szybko. Uczestniczyliśmy w lekcji w Muzeum Początków Państwa Polskiego, poznając ważne wydarzenia historyczne. W Katedrze Gnieźnieńskiej obejrzeliśmy słynne drzwi, poznając żywot św.  Wojciecha i zwiedziliśmy podziemia. Na koniec uczestniczyliśmy we Mszy Świętej.