Adwentowy Dzień Skupienia – 11.12.2019

          Przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia to nie tylko to co zewnętrzne ale to przede wszystkim otwarcie serca na przyjęcie bożej łaski. Klasy 1-3 uczestniczyły w spotkaniach z Jasiem Pociechą, który pod hasłem „Święta w rodzinie” uczył naszych uczniów jak szukać ducha świąt, jak kochać bardziej i jak ważna jest rodzina. Czas ten to była też okazja do przygotowania swojej sali, by Boże narodzenie było coraz bliżej. Czytaj dalej Adwentowy Dzień Skupienia – 11.12.2019

Wizyta św. Mikołaj – 06.12.2019

    Biskup Mirry od setek lat jest dla nas przypomnieniem, że dawanie – bezinteresowne, z miłością, sprawia, że jesteśmy bliżej nieba. Do naszej szkoły jak co roku zawitał także św. mikołaj, który z drobnymi darami odwiedził każda klasę. Nie zapomniał nasz gość żeby zostawić nam dobre słowo i wskazówki do pracy nad sobą. Czytaj dalej Wizyta św. Mikołaj – 06.12.2019

Akademia z okazji dnia odzyskania przez Polskę niepodległości – 13.11.2019

          11 listopada to dla Polaków niezwykły dzień, dzień odzyskania niepodległości. Bez tego dnia nie byłoby nas Polaków, nie byłoby polskiej szkoły, nie byłoby polskiej historii. Dlatego co roku upamiętniamy ten dzień przez akademię przygotowana przez uczniów dla uczniów. W tym roku zadanie to wykonała kl. 7b. Czytaj dalej Akademia z okazji dnia odzyskania przez Polskę niepodległości – 13.11.2019

Wieczornica patriotyczna-12.12.2019

         Od początku roku szkolnego w naszej szkole działa diakonia muzyczna, która prowadzi p. Izabela Wrześniak. Do diakoni należą rodzice i uczniowie. Przygotowała ona Wieczornicę patriotyczną, która została wpisana w adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się w każdym miesiącu w szkolnej kaplicy. Czytaj dalej Wieczornica patriotyczna-12.12.2019

Hymn dla Niepodległej – 08.11.2019

               Nasza Polska Niepodległa – jesteśmy dumni z naszych bohaterów, bardzo chcemy być dumni z samych siebie. Dlatego włączyliśmy się w akcję Hymn dla niepodległej, o godzinie 11:11 łącząc się z innymi szkołami w Polsce odśpiewaliśmy hymn narodowy. P. Monika wicedyrektor przygotowała wprowadzenie, które zostało odczytane przez Józefa z kl. 8b. Z pełną powagą odśpiewaliśmy hymn narodowy, a na koniec obejrzeliśmy krótki film, który streszczał całą naszą historię. Na zakończenie zabrała głos p. Dyrektor i ta podniosła atmosfera wprowadziła nas w świętowanie Dnia Niepodległości. Czytaj dalej Hymn dla Niepodległej – 08.11.2019

Tydzień misyjny spotkanie z misjonarzem ks. Markiem Doszko – 31.10.2019

       Działalność misyjna kościoła to realizacja zadania jakie stoi przed każdym chrześcijaninem, czyli przed każdym z nas. Uczniowie w poszczególnych klasach adoptują dziecko z Boliwii. Dzięki temu mogą one uczyć się w tamtejszych szkołach. Uczniowie utrzymują z dziećmi kontakt listowny. Co roku w trakcie tygodnia misyjnego gości u nas osoba związana z misjami. Tym, razem był to ks. Marek Doszko, który pracował w Papui. Opowiadał nam o życiu ludzi w tym kraju. Czytaj dalej Tydzień misyjny spotkanie z misjonarzem ks. Markiem Doszko – 31.10.2019

INFORMACJE I WYMAGANIA DOT. JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE I:

Uczeń powinien:

 1. przygotowywać wszystkie pisemne i ustne prace domowe w terminie;
 2. przynosić podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt przedmiotowy na każdą lekcję;
 3. starannie prowadzić zeszyt przedmiotowy;
 4. uzupełniać na bieżąco wszystkie braki w zeszycie wynikłe z absencji (notatki lekcyjne, prace domowe, kserokopie materiałów);
 5. uważać na lekcjach, brać czynny udział w zajęciach;
 6. swoim zachowaniem nie przeszkadzać sobie i innym kolegom w zdobywaniu wiedzy.

Ocenianie:

Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą sprawiedliwości. Ocenie podlegają:

 1. praca w zeszycie i ćwiczeniach, na kartach pracy,
 2. aktywność w czasie zajęć,
 3. przygotowanie do lekcji,
 4. inne formy aktywności np. praca w grupach, ew. prace dodatkowe (zaproponowane przez nauczyciela lub z nim uzgodnione).

Ad 1.
Prace klasowe ucznia gromadzone są przez nauczyciela i udostępniane uczniom do wglądu na lekcji, rodzicom podczas dni otwartych lub umówionych spotkań indywidualnych.

Ad 3.
Braki w zeszycie lub zeszycie ćwiczeń (zapisy z lekcji, prace domowe) uczeń powinien uzupełnić w ciągu tygodnia (przy nieobecności powyżej jednego tygodnia). Gdy nieobecność jest krótsza, uczeń jest usprawiedliwiony tylko pierwszego dnia po powrocie do szkoły.

Ad 5.
Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, podręcznika, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych do lekcji). Czterokrotne nieprzygotowanie skutkuje pisemną informacją do Rodziców.

Anna Krawczyńska

Wymagania edukacyjne WOS w roku szkolnym 2018/2019

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie  dla klasy 8
w roku szkolnym 2019/2020

 1. Na każdą lekcje WOS-u uczeń przynosi ze sobą zeszyt przedmiotowy i podrę
 2. W czasie roku szkolnego 2019/2020 uczeń może otrzymać oceny z :    
  a) wypowiedzi ustnej,
  b) pracy domowej,
  c) kartkówki ( kartkówka jest krotka forma wypowiedzi pisemnej, która obejmuje 3 tematy i jest zapowiedziana przez nauczyciela.
  Oceny z kartkówki nie można poprawić),
  d) pisemnej pracy klasowej ( sprawdzian pisemny, test),
  e) aktywności na zajęciach szkolnych,
  f) prac projektowych,
  g) prezentacji,
  h) samodzielnej pracy na lekcjach,
  i) pracy wykonywanej w grupach.
 1. Uczeń klasy VIII w ciągu semestru, na początku zajęć lekcyjnych, może zgłosić nieprzygotowanie( odpowiedz ustna ) dwa razy w semestrze i dwa razy w semestrze może zgłosić brak zadania domowego. Nieprzygotowania do zajęć lekcyjnych nie zgłaszamy przy zapowiedzianych formach pisemnych(kartkówka, sprawdzian, test, diagnoza). Wyjątkiem jest powrót ucznia po chorobie.
 2. W razie nieobecności na sprawdzianie/teście uczeń jest zobowiązany do zaliczenia pracy pisemnej w ciągu dwóch tygodni od powrotu do szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczna ze sprawdzianu/testu tylko raz w ciągu dwóch tygodni po zapoznaniu się z ocena.
 4. Osiągnięcia ucznia są przeliczane w następujący sposób:  
  a) od 98%-celujący;
  b) od 90%- bdb;
  c) od 75%- db;
  d) od 60%- dst;
  e) od 45%- dop;
  f) poniżej 45%- ndst.
  Dopuszcza się stawianie ocen cząstkowych.
 5. Uczeń może otrzymać na semestr/ koniec roku szkolnego ocenę celującą jeżeli spełni minimum trzy z niżej wymienionych warunków:
  a) opanował materiał przewidziany w podstawie programowej w stopniu bardzo dobrym,
  b) posiada wiedzę przekraczającą wymagania programowe,
  c) samodzielnie wykonuje prace wybiegające poza podstawę.
 6. Za aktywność na zajęciach lekcyjnych uczeń może otrzymać plusy i minusy.
  a) Plusy można otrzymać za: aktywny udział na zajęciach lekcyjnych, prace samodzielna, prace w grupie, dodatkowe prace.
  Za pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobra.
  b) Minusy można otrzymać za: brak odpowiedzi na zadane pytania wynikające z lekcji, brak samodzielnej pracy, brak pracy w grupie.
  Za pięć minusów uczeń otrzymuje ocenę niedostateczna.

 7. Inne uwagi:
  a) pisemne prace klasowe, testy zapowiadane są co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem,
  b) kartkówki są zapowiadane i obejmują trzy ostatnie tematy zajęć lekcyjnych,
  c) prace klasowe, testy, dodatkowe zadania domowe oddawane są w terminie 2 tygodni,
  d) prace pisemne uczniów są udostępniane rodzicom i uczniom tylko na terenie szkoły podczas zebrań z rodzicami, indywidualnych konsultacji lub w innym terminie ustalonym przez nauczyciela.

opracowała Katarzyna Rybarczyk